Prikaz 1–12 od 18 rezultata

Adresar kulturnih ustanova SR Srbije (bez pokrajina) (Kultura – Dokumentacija, sv. 2)

Adresar kulturnih ustanova SR Srbije, koji je uredila Dušica Milovanović, obuhvata popis: arhiva, biblioteka, diskografskih kuća, galerija, kinematografije, koncertnih agencija, likovnih kolonija, muzeja, naučno-istraživačkih ustanova, organizacija za osnovno širenje kulture, pozorišta, radija i televizija, samoupravnih interesnih zajednica kulture, zavoda za zaštitu spomenika kulture i zavoda za zaštitu prirode.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije je širi istraživački projekat koji se sastoji od velikog broja mapa. Podeljen je u tri velike celine: Socijalistička Republika Srbija, Istorijski razvoj kultura na tlu SR Srbije, Kulturne i umetničke delatnosti. Prva celina obuhvata opšte društvene i prirodne odlike SR Srbije, opštine SR Srbije, mapu Socijalističke Republike Srbije 1:750.000, stanovništvo, jezik i govore, pismo, obrazovanje, nauku, kulturu i umetnost, kulturnu saradnju i razmenu. Druga celina obuhvata opšte odlike istorijskog razvoja kultura na tlu Srbije: praistorijsku kulturu, antičku kulturu, kulturu u doba seobe naroda, vizantijsku kulturu, srednjovekovnu kulturu, kulturu u turskom periodu, kulturu u XVIII veku, kulturu u XIX veku, kulturu u XX veku, opštu hronologiju. Treća celina obuhvata: arhive, biblioteke, muzeje i galerije, zaštitu spomenika kulture, zaštitu prirode, pozorišta, muziku i balet, književnost, izdavačku delatnost, knjižarstvo, likovne umetnosti, arhitekturu, urbanizam, kinematografiju, štampu, štamparije, radio i televiziju, domove kulture, kulturno-umetnički amaterizam, kulturno-umetničke manifestacije. Publikacija na početku ima Sadržaj, potom slede prikazi kroz mape, a na kraju se nalaze bibliografija i registri.

Domovi kulture u SR Srbiji (Dokumentacija, sv. 10)

Ovaj istraživačko-dokumentalistički projekat sadrži pregled stanja u domovima kulture SR Srbije u periodu od 1955. do 1968. godine. Naručen je od strane Republičke skupštine i Republičkog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, a njegovi rezultati su namenjeni jednako i društvenim i kulturnim radnicima koji se bave problemima kulture u selima i manjim mestima. Za izradu materijala korišćene su brojne publikacije iz ove oblasti, statistički, dokumentacioni i drugi materijal, materijal republičkih organa uprave, društveno-političkih organizacija, kao i Saveznog i Republičkog zavoda za statistiku. U ovom istraživanju dat je osvrt na istorijat nastanka i razvoja domova kulture u SR Srbiji, a posebno na domove kulture u 1969. godini. Takođe, dat je predlog mogućnosti daljeg razvoja mreže domova kulture u Srbiji, uz izlaganje inicijative za organizovanjem eksperimentalnih domova kulture. U dokumentacionom delu prikazani su izvodi iz godišnjih izveštaja Saveta za kulturu NR Srbije koji se odnose na domove kulture, kao i delovi iz analiza o domovima kulture rađeni u pomenutom periodu. Ostali podaci su prikupljeni preko upitnika kojim je obuhvaćeno 177 opštinskih skupština, kao i upitnika namenjenog upravnicima domova kulture. U tom pogledu, to je najobuhvatni pregled koji je kod nas na ovu temu tada urađen. Na početku istraživanja je Sadržaj, a na kraju Prilozi, sa tabelarnim prikazima, upitnicima i mapama opština sa procentima naselja koja imaju domove kulture.

Informacija: narodnosti i zakonski propisi (Ustavi: Srbija, Vojvodina, Kosovo)

Ovaj pregled predstavlja izvode iz Ustava SR Srbije, SAP Kosova i SAP Vojvodine koji se odnose na položaj narodnosti u SR Srbiji.

Kulturna politika I (sveska 7)

U Zavodu za proučavanje kulturnog razvtika priređene su tri sveske koje su posvećene problemima kulturne politike aktuelnim krajem 60-ih godina XX veka. Osnovni cilj priređivača jeste da se kulturnim radnicima, umetnicima i svim zainteresovanim za pitanje kultunog razvoja omogući da se upoznaju sa situacijom i iskustvima u drugim zemljama, različitih društvenih struktura. U tu svrhu, odabrana su četiri dokumenta koja su predstavljena u četiri posebna dela ove prve sveske. Prvi deo je posvećen Okruglom stolu o kulturnoj politici, održanom u Monaku 1967. godine u organizaciji Uneska, i on čini najveći deo ove prevedene i adaptirane građe. To je bio prvi okrugli sto u pomenutoj oblasti, značajan i zbog toga što je tada bila usvojena definicija kulturne politike. Drugi deo je posvećen kulturnoj politici u Velikoj Britaniji i sadrži izveštaj koji je pripremljen za pomenuti okrugli sto, sa ličnim stavom i procenom kulturne politike u Britaniji. Treći deo odnosi se na politiku u oblasti umetnosti i sadrži dokument britanske vlade, u javnosti poznat kao „Bela knjiga“, a koji je podneo predsednik vlade Parlamentu 1965. godine, u kojem se govori o položaju umetnosti u Velikoj Britaniji. Poslednji deo, o kulturnoj politici u Francuskoj, sadrži dokumentacioni prikaz knjige francuskog autora, „Za kulturu politiku“, iz 1967. godine, u kojoj je on izneo svoje lično mišljenje o tadašnjim kulturnim prilikama u Francuskoj dajući i predloge za prevazilaženje nekih od aktuelnih problema u to vreme. Na početku je dat Sadržaj, a nakon svakog dela nalaze se zaključci i preporuke.

Kulturna politika II (sveska 8)

Ovde je data druga sveska koja je priređena u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, a koja je posvećena problemima kulturne politike aktuelnim krajem 60-ih godina XX veka. Osnovni cilj priređivača i ove sveske jeste da se kulturnim radnicima, umetnicima i svim zainteresovanim za pitanje kultunog razvoja, omogući da se upoznaju sa situacijom i iskustvima u drugim zemljama, različitih društvenih struktura. U pitanju su: Čehoslovačka, SSSR, Švedska i Japan. U tu svrhu, korišćeni su izveštaji za Unesko u kojima se govori o pojedinim situacijama u oblasti kulturne politike u navedenim državama, i to iz ugla njihovih autora, a priložen je i jedan programski dokument. Svaki od tih dokumenata predstavljen je u zasebnom delu ove sveske. U prvom delu je dat izveštaj o kulturnoj politici u Čehoslovačkoj, pripremljen za Okrugli sto o kulturnoj politici, održan u Monaku 1967. godine u organizaciji Uneska. U drugom delu je predstavljen izvod iz Akcionog programa KP ČSR iz 1968. godine, a koji se tiče razvoja nauke, obrazovanja i kulture u Čehoslovačkoj. U okviru trećeg dela dat je izveštaj o kulturnoj politici u SSSR-u, takođe pripremljen za Okrugli sto o kulturnoj politici održan u Monaku 1967. godine u organizaciji Uneska, a u okviru četvrtog dela – izveštaj o kulturnoj politici u Švedskoj iz 1967. U petom delu je izveštaj o kulturnoj politici u Japanu za pomenuti okrugli sto u organizaciji Uneska. Na početku sveske nalazi se Sadržaj.

Kulturna politika III (sveska 9)

Ovde je predstavljena treća sveska koja je priređena u Zavodu za proučavanje kulturnog razvtika, a posvećena problemima kulturne politike koji su bili aktuelni krajem 60-ih godina XX veka. Osnovni cilj priređivača ove sveske jeste da se kulturnim radnicima, umetnicima i svim zainteresovanim za pitanje kultunog razvoja omogući da se upoznaju sa situacijom i iskustvima u drugim zemljama, različitih društvenih struktura. U ovoj svesci prezentovane su sledeće zemlje: Francuska, Poljska, Ujedinjena Arapska Republika, Kuba. U tu svrhu korišćeni su izveštaji za Unesko koji govore o nekim situacijama u oblasti kulturne politike u navedenim državama, prema mišljenjima njihovih autora, a svaki od tih dokumenata predstavljen je u zasebnom delu ove sveske. U prvom delu je predstavljena KP u Francuskoj, u okviru izveštaja za Okrugli sto o kulturnoj politici održan u Monaku 1967. godine; dat je i Zaključak. U drugom delu je predstavljena KP u Poljskoj, takođe u okviru izveštaja za pomenuti Uneskov okrugli sto; u trećem delu – kultura u Ujedinjenoj Arapskoj Republici, u vidu izveštaja za Uneskov okrugli sto, a u četvrtom delu – kulturna politika Kube, u vidu izveštaja za pomenuti okrugli sto u organizaciji Uneska. Na početku publikacije dat je Sadržaj.

Kulturne aktivnosti na nedovoljno razvijenim područjima SR Srbije (bez autonomnih pokrajina) (Istraživanja i Dokumentacija, sv. 1)

S obzirom na to da su razlike u ekonomskoj razvijenosti stvorile i razlike u razvijenosti kulturnog života, Milivoje Ivanišević je kroz ovo istraživanje želeo da utvrdi koja su sve kulturna dobra bila na raspolaganju stanovništvu nedovoljno razvijenih područja SR Srbije. Prema Zakonu o nedovoljno razvijenim područjima SR Srbije, to je teritorija koja je obuhvatala 56% površine Republike bez SAP. U okviru toga, na ovom području gradsko stanovništvo činilo je svega 20,2%. U uvodnom delu, autor iznosi osnovne statističke podatke o gustini naseljenosti po opštinama, o broju zaposlenih u društvenom sektoru, o nacionalnom dohotku, o budžetskim prihodima opština i dr., kao i o izdvajanjima za kulturu. U narednim poglavljima ukazuje na to koliko su nedostatak materijalnih sredstava, kao i brojni problemi u mnogim oblastima privrednog i društvenog života uticali na onemogućavanje stvaranja važnih (pred)uslova za razvoj kulturnih delatnosti na nedovoljno razvijenim područjima. Ovo se odnosi na nedovoljan broj prostorija i zgrada za ustanove kulture, angažovanih profesionalnih kadrova u delatnosti kulture, aktivnosti u oblasti kulture, zaposlenih stručnjaka u bibliotekama, radio i TV pretplatnika itd. Istraživanje je urađeno za Prosvetno-kulturno veće Skupštine SR Srbije, koje je predvidelo debatu na ovu temu. Pored Sadržaja, ovaj dokumentalistički projekat nakon tekstualnog dela daje i tabelarne prikaze pomenutog. Na kraju se nalazi upitnik koji je osmišljen u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, razdeljen opštinama na nedovoljno razvijenom području SR Srbije, a čiji su dobijeni podaci služili u svrhu ovog istraživanja.

Kulturno-umetničke manifestacije u Jugoslaviji

Služba dokumentacije Saveza kulturno-prosvetnih zajednica Jugoslavije pokušala je da snimi sve kulturno-umetničke manifestacije međunarodnog, opštejugoslovenskog, republičkog i pokrajinskog karaktera, koje se održavaju tokom godine. Kao izvor podataka poslužili su napisi objavljeni u kulturnim rubrikama dnevnih, nedeljnih i periodičnih listova, bilteni i publikacije koje nabavlja ova služba. Pri izradi ovog dokumentalističkog projekta pošlo se i od nekih analiza koje su sačinjene u pojedinim republikama i pokrajinama. Autori ističu da u ovom projektu nisu sadržane sve kulturno-umetničke priredbe, odnosno festivali koji se održavaju na nivou republika i pokrajina (godišnje, bijenalno, trijenalno). I pored svih nastojanja, nisu zabeleženi regionalni susreti, koji imaju međurepublički pokrajinski karakter, a organizuju ih zbratimljene opštine ili međuopštinske kulturno-prosvetne zajednice. Na kraju teksta nalazi se Sadržaj.

Materijalni položaj kulture i mere za poboljšanje položaja pojedinih delatnosti u kulturi – Analitičko-dokumentaciona osnova

Ovo analitičko-dokumentaciono istraživanje sadrži tabele koje pokazuju materijalni položaj kulture u vidu brojki i statističkih podataka. Najpre su predstavljena ulaganja u kulturu kroz sredstva Samoupravno interesne zajednice društvenih delatnosti, uz prihode i rashode, kroz izdvajanja sredstava iz dohodaka, a potom sredstva i prihodi OUR-a društvenih delatnosti, kao i izdvajanja za kulturu po stanovniku od 1981. do 1983. godini. Slede strukturni podaci za svaku kulturnu delatnost ponaosob: kinematografija, biblioteke, izdavačka delatnost, muzeji, pozorišta, radnički univerziteti, domovi kulture. Na kraju su predstavljene tabele vezane za sticanje i raspodelu ukupnog prihoda i dohotka OUR-a kulturnih delatnosti. Na početku istraživanja dat je Sadržaj.

Mreža organizacija udruženog rada kulture

U ovom dokumentacionom istraživanju dat je pregled skoro 2.000 organizacija udruženog rada kulture, u sastavu ili samostalnih, a koje su nastale u razdoblju od 1825. do 1980. godine. Prve ustanove kulture nastale su u Kragujevcu, Beogradu, Nišu, Požarevcu i Šapcu, kao i okružnim centrima Srbije XIX veka. U periodu socijalističke izgradnje, mreža institucija kulture se razgranala i obuhvatila je skoro sva područja SR Srbije. Institucije kulture sledile su nastanak i razvoj gradova i administrativnih centara. Ovim dokumentacionim prilogom obuhvaćeni su: biblioteke, domovi kulture, narodni i radnički univerziteti, bioskopi, arhivi, muzeji, galerije, zavodi za zaštitu spomenika kulture, pozorišta i izdavačka delatnost. Na početku se nalazi Sadržaj, a u okviru teksta dati su tabelarni prikazi.

Nagrade u kulturi – nagrade za književnost i prevodilaštvo (Kultura – Dokumentacija, sv. 1)

Odeljenje za dokumentaciju i izdavačku delatnost Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka je svoju prvu svesku posvetio nagradama u kulturi koje se dodeljuju za književnost i književno prevodilaštvo u SR Srbiji. Književne nagrade su najbrojnije u odnosu na one koje se dodeljuju u ostalim oblastima stvaralaštva. O svakoj nagradi daju se sledeći podaci: naziv i ustanovljivač, godina ustanovljenja, uslovi za učešće i rok za prijavljivanje radova, predlagači, imenovanje, sastav i mandat članova žirija, izvori sredstava, oblik nagrade, vreme dodeljivanja. Posebno je dat pregled nagrađenih autora i dela, kao i spisak članova žirija, od godine ustanovljenja nagrade pa sve do 1980. godine, kada je završeno istraživanje. Dokumentaciona građa je podeljena na nagrade jugoslovenskog, republičkog i regionalnog značaja koje se dodeljuju za književno stvaralaštvo. Potom su navedene nagrade za različite oblasti književnog stvaralaštva, zatim za književne vrste, književnost namenjenu deci, amatersko književno stvaralaštvo i prevodilaštvo. Na početku publikacije je dat Sadržaj, a na kraju se nalazi imenski registar nagrađenih autora i članova žirija, kao i abecedni registar nagrada.