Prikaz 1–12 od 18 rezultata

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 1

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 1. je deo šireg istraživačkog projekta koji se sastoji od velikog broja mapa. Predstavljen je radni materijal sa sledećim predmetnim celinama: opštine, stanovništvo, jezik i govori, pismo, obrazovanje, kulturna saradnja i razmena. Na početku je dato tekstualno objašnjenje o planu prikupljanja i sređivanja podataka za buduće atlase kulture sa sastanka održanog u junu 1969. godine, kao i pregled mapa po oblastima kulturnih institucija i delatnosti.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 2.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 2. je deo šireg istraživačkog projekta koji se sastoji od velikog broja mapa. U ovom delu predstavljen je radni materijal u kome je obrađen istorijski razvoj kultura na tlu SR Srbije koji obuhvata: praistorijske kulture, antičke kulture, kulturu seobe naroda, vizantijsku kulturu, srednjovekovnu kulturu, kulture pod turskom vlašću, hrišćanske kulture, islamske kulture, kulture u XVIII veku, kulture u doba baroka i klasicizma, kulture u XIX veku, narodne kulture, kulture XX veka.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 3.

Atlas kulture Socijalističke republike Srbije 3. je deo šireg istraživačkog projekta koji se sastoji od velikog broja mapa. U ovom delu predstavljen je radni materijal treće faze projekta kojom su obuhvaćeni: arhivi, muzeji i galerije, zaštita prirode, pozorišta, muzika i balet, književnost, izdavačka delatnost, arhitektura, urbanizam, kinematografija, štampa, radio i televizija, ustanove za masovne kulturno-prosvetne delatnosti, kulturne manifestacije, kulturno-umetnički amaterizam.

Bibliografija napisa o idejno-političkom osposobljavanju, marksističkom obrazovanju i marksističkoj literaturi; Bibliografija prikaza i osvrta na dela iz oblasti marksizma

Priložena bibliografija je pripremljena za projekat „Aktuelni problemi u izdavanju literature namenjene idejno-političkom osposobljavanju i marksističkom obrazovanju članova Saveza komunista Srbije“. Obuhvaćeni su svi članci, izvodi i izveštaji vezani za rasprave o idejno-političkom osposobljavanju i marksističkom obrazovanju članova Saveza komunista, radnika i omladine. Pored članaka, popisani su i osvrti i prikazi marksističke literature. Bibliografija sadrži 517 jedinica i podeljena je na dva gorenavedena dela.

Društveno-ekonomski položaj kulture

U ovom radnom materijalu je dat pregled društveno-ekonomskog položaja kulturnih delatnosti sa posebnim osvrtom na materijalnu osnovu rada u kulturi Beograda. Predstavlja početak i deo je razgovora o predstojećem srednjoročnom planu, a ima za cilj da se objektivno prikaže društveni i ekonomski položaj kulture u Beogradu. Materijalom nije obuhvaćena celokupna kulturna delatnost, ali je učinjen pokušaj da se iznađu osnovne i najznačajnije društvene i materijalne pretpostavke koje bitno opredeljuju kulturni razvitak. U analizi materijalnog položaja kulturnih delatnosti razmatra se kretanje osnovnih ekonomskih pokazatelja kulturne delatnosti, kao i poređenje kulturnih sa drugim delatnostima (privreda, društvo). Osnivanje Samoupravne interesne zajednice kulture Beograda izdvojeno je kao značajno jer predstavlja osnovu ostvarivanja kulturne politike u gradu, te prevazilaženja budžetskog načina finansiranja. U posebnom prilogu je prikazano izdvajanje finansijskih sredstava, ne samo onih kojima raspolaže Samoupravna interesna zajednica kulture već i ostalih koja se izdvajaju na nivou opština, OUR-a i mesnih zajednica za kulturne delatnosti. Data je i struktura investicionih ulaganja u kulturu za obuhvaćeni četvorogodišnji period. Radni materijal ima Sadržaj, kao i tabelarne prikaze.

Expert Meeting on the Methodology Applicable to the Definition of the Objectives of Cultural Development

Predstavljen je radni materijal sa konferencije stručnjaka evropskih zemalja ESPOO, organizovane pod pokroviteljstvom Uneska, a održane u Helsinkiju, prestonici Finske, od 17. do 19. marta 1976. godine. Sastanku su prisustvovali i predstavnici iz Jugoslavije, iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka (dr Stevan M. Majstorović). Radi se o kreiranju metodologije koja bi se primenila u definisanju ciljeva kulturnog razvoja Evrope, pa je, u okviru ovog materijala, izloženo nekoliko metoda i kriterijuma pomoću kojih bi istraživanje bilo obavljeno. Na osnovu predstavljene agende sa sastanka, vidi se da su prisutni stručnjaci iz evropskih zemalja izneli analize postojećeg stanja kulturne politike i kulturnog razvoja u njihovim zemljama. Predložena je istraživačka metodologija i usvojene su odgovarajuće metode za definisanje ciljeva kulturnog razvoja. Takođe, predložene su strategije planiranja kao metode kulturnog razvoja, ali i oblasti u kojima je urgentno da se sprovede istraživanje. Izneti su primeri Velike Britanije, Finske, Mađarske, Jugoslavije, Francuske, Čehoslovačke i dr. zemalja. U završnom izveštaju, izneti su zaključci i preporuke na osnovu prezentovanih primera, u okviru kojih je akcenat stavljen na ekonomske, političke i društvene odrednice. Ovaj radni materijal sadrži tabele, grafikone i mape.

Expert Meeting on the Methodology Applicable to the Definition of the Objectives of Cultural Development

Predstavljen je radni materijal sa konferencije stručnjaka evropskih zemalja ESPOO, organizovane pod pokroviteljstvom Uneska, a održane u Helsinkiju, prestonici Finske, od 17. do 19. marta 1976. godine. Sastanku su prisustvovali i predstavnici iz Jugoslavije, iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka (dr Stevan M. Majstorović). Radi se o kreiranju metodologije koja bi se primenila u definisanju ciljeva kulturnog razvoja Evrope, pa je, u okviru ovog materijala, izloženo nekoliko metoda i kriterijuma pomoću kojih bi istraživanje bilo obavljeno. Na osnovu predstavljene agende sa sastanka, vidi se da su prisutni stručnjaci iz evropskih zemalja izneli analize postojećeg stanja kulturne politike i kulturnog razvoja u njihovim zemljama; da je predložena istraživačka metodologija; da su usvojene odgovarajuće metode za definisanje ciljeva kulturnog razvoja; predložene strategije planiranja kao metode kulturnog razvoja, a takođe i oblasti u kojima je urgentno da se sprovede istraživanje. Izneti su primeri Velike Britanije, Finske, Mađarske, Jugoslavije, Francuske, Čehoslovačke i dr. zemalja. U završnom izveštaju, izneti su zaključci i preporuke na osnovu prezentovanih primera, u okviru kojih je akcenat stavljen na ekonomske, političke i društvene odrednice. Ovaj radni materijal sadrži tabele, grafikone i mape.

Experts meeting on cross-cultural studies methodology and problems related to the establishment of cultural atlases

U Beogradu je, u oktobru 1976. godine, održan sastanak stručnjaka za oblast proučavanja metodologije međukulturnih studija, kao i problema vezanih za uspostavljanje atlasa kulture. Ističe se velika zasluga Uneska na iniciranju i sintetizovanju postojećih naučnih spoznaja i uvida na polju međukulturnih studija, kao i na otvaranju širokog polja istraživanja koja je još potrebno preduzeti. U ovom dokumentu se nalazi: spisak učesnika (iz SSSR-a, Francuske, Jugoslavije, Švajcarske, Finske, Velike Britanije, Mađarske, Španije, Malezije); spisak dokumenata za rad na sastanku (među kojima je i Atlas kulture SR Srbije); agenda sastanka (rasprava o međukulturnom istraživanju, o metodologiji, o temama, o principima delovanja, o atlasima kulture). Sledi pozdravni govor dr Stevana Majstorovića, predsednika Odbora za kulturu Jugoslovenske komisije za saradnju sa Uneskom, a potom i primeri iz pomenutih zemalja na zadatu temu. U okviru dokumenta nalazi se i prezentacija S. Majstorovića „Atlasa kulture SR Srbije“ na engleskom, francuskom i srpskom jeziku, u kojem su prikazani svi aspekti dosadašnjeg kulturnog razvoja na našem području. Na kraju je finalni izveštaj sa održanog trodnevnog sastanka u Beogradu. Nakon ovog sastanka, usledila je Uneskova Generalna skupština u Najrobiju, na kojoj je usvojen srednjoročni plan aktivnosti Uneska.

III Milenijum – Pregled mišljenja o kulturnom središtu

Za potrebe Odbora za III milenijum, u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka je, od oktobra 1983. do maja 1984. godine, sprovedeno intervjuisanje članova Odbora i drugih naučnika, uglednih kulturnih radnika i stvaralaca, kako bi svi oni dali svoje mišljenje u vezi sa projektom „Kulturno središte“. U ovom radnom materijalu dat je pregled mišljenja o zamišljenom kulturnom središtu, odnosno sažetak odgovora sagovornika na pitanja koja su činila okosnicu razgovora u vezi sa idejom ovog projekta. Pitanja su se odnosila na mišljenja o: osnovnoj zamisli Kulturnog središta, ciljevima projekta, o Otvorenom univerzitetu, funkcijama Informativnog centra, o arhitektonsko-urbanističkom uobličavanju Kulturnog središta, o osnivanju Društva za III milenijum, uključujući i predloge za osnivanje ustanova i objekata u okviru Kulturnog središta. Razgovore su obavljali A. Magdić, R. Rosandić i M. Nemanjić. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju Prilog koji sadrži transkripte razgovora sa 68 sagovornika na navedene teme.

Kladovo u NOR-u i revoluciji 1941–1945. godine, Projekat za izradu monografije

Iako su o Narodnooslobodilačkoj borbi objavljene brojne publikacije, one se uglavnom tiču cele teritorije Srbije i Jugoslavije, dok su uži regioni, okruzi, srezovi i pojedini gradovi manje obrađeni. Na inicijativu društveno-političkih organizacija iz Kladova, a prema Milanu Borkoviću, razlozi pokretanja ovog budućeg projekta i njegov cilj jeste da se prikažu svi aspekti Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) i okupacionog sistema na teritoriji današnje opštine Kladovo, kao i teror koji je vršio okupator i njegovi saradnici nad stanovništvom ovog kraja. S obzirom na to da je sačuvan mali broj dokumenata sa strane oslobodilaca (više je dokumenata sa okupatorske strane), od značaja će biti i sećanja savremenika nekih važnih događaja, kao i arhivski podaci kako iz Srbije, tako i iz zemalja suseda. Autor iznosi predlog periodizacije i tematskih celina. Ovaj projekat monografije je deo šireg projekta izrade istorije revolucionarnog radničkog pokreta na teritoriji cele SFRJ.

Listovi i časopisi u SR Srbiji (bez pokrajina) kulturno-informativnog karaktera i lokalne radio-stanice

Priloženi bibliografski pregled rađen je za projekat „Prostorni plan SR Srbije“. Obuhvata spisak objavljenih listova i časopisa iz sledećih oblasti: kulturno-informativna; filozofija i psihologija; sociologija i statistika; političko-informativna. Pored toga navedeni su i dnevni listovi, publikacije za učenike osnovnih škola, publikacije za učenike drugog stepena, kao i studentske publikacije. Nakon ovog spiska, posebno je naveden spisak lokalnih radio-stanica. Na samom početku pregleda nalazi se Sadržaj.

Organizacije kulture i nove kulturne potrebe

Istraživanje „Organizacije kulture i nove kulturne potrebe“ je realizovano kao podprojekat obimnijeg projekta „Istraživanje konceptualnih, prostornih i ekonomskih problema pretvaranja Beograda u integralno kulturno središte“ Odbora za III milenijum SANU. Svrha ovog istraživanja je, poput ostalih podprojekata u okviru ovog projekta, da se sagleda zatečena situacija i prouče modeli organizovanosti kulturnih kompleksa, i da se preispita uloga i mesto postojećih organizacija kulture u Beogradu u odnosu na planirano Kulturno središte. U fokusu ovog dela istraživanja su organizacije kulture i njihova uloga u zadovoljavanju postojećih i stvaranju novih kulturnih potreba. Organizacije kulture se vide kao značajno mesto gde se konkretizuju kulturne potrebe, u koje dopiru podsticaji iz spoljne sredine, ali i iz koga impulsi idu ka okruženju. Za potrebe ovog istraživanja, prikupljeni su podaci o resursima ustanova kulture u gradu Beogradu – pozorištima, bibliotekama, kulturnim centrima, muzejima i galerijama (prostorni, kadrovski/ljudski, programski, organizacioni, finansijski). Kako se način odlučivanja i upravljanja ustanovama kulture dovodi u vezu sa ispunjavanjem njihove osnovne uloge/funkcije, u okviru istraživanja je sprovedeno i anketiranje rukovodilaca ustanova kulture. Zaključak analize uloge organizacija kulture sa aspekta sagledavanja novih kulturnih potreba pokazao je da nije dovoljno razvijena svest o promenama koje su se tokom prethodne decenije dogodile u okviru socijalno-demografskih, urbanih i kulturnih struktura, i da se metode i sadržaji rada nisu prilagodili tim promenama. S tim u vezi, autori postavljaju pitanje da li je reč o tome da su kulturne potrebe nedovoljno razvijene ili je reč o nepripremljenosti i neprilagođenosti organizacija kulture da odgovore na nove kulturne potrebe. Na početku istraživanja je Sadržaj, a na kraju su prilozi: spisak organizacija u kojima je obavljena anketa i odgovori na pitanja o razvoju organizacija.