Prikazan jedan rezultat

Omladinske radne akcije

U istraživanju omladinskih radnih akcija, u okviru kojeg se nalazi nekoliko dokumenata, više autora se bavilo ovom temom i to iz nekoliko uglova. B. Kuzmanović je postavio za cilj da ispita motivaciju za učestvovanjem na radnim akcijama. Preduzeo je anketiranje određenog uzorka akcijaša. Na osnovu dobijenih podataka, taksativno izlaže motive dolaska omladinaca na radne akcije. Zaključuje da su radne akcije multifunkcionalne, a kao najčešći motiv pojavljuje se doživljaj ukupnosti načina života koji se odvija na radnim akcijama. S. Mihailović ispituje na određenom uzorku brigadira njihovo zadovoljstvo samoupravljanjem na ORA. Na osnovu analiziranih podataka, iznosi da su uglavnom zadovoljni postojećim nivoom razvijenosti samoupravnih odnosa, ali da mali broj njih razume samoupravljanje kao jedan od ciljeva organizovanja radnih akcija. Ipak, autor smatra da postoje uslovi za poboljšanje razvijenosti samoupravljanja na radnim akcijama, ali je to potrebno činiti propagandom, boljim informisanjem, kao i idejno-političkim osposobljavanjem brigadira na radnim akcijama. U sledećem dokumentu, grupa autora istražuje različitosti i istovetnosti radnih akcija 1981. godine, takođe na određenom uzorku brigadira. Ispituju njihovo mišljenje, sa namerom da utvrde dalje mogućnosti radnih akcija. Interesuje ih materijalna osnova celokupnog življenja učesnika radnih akcija: u kojoj se meri ostvaruju samoupravni odnosi, kakav je kvalitet međuljudskih odnosa, (ne)uspešnost organizovanja društvenih aktivnosti. Brigadiri su ocenjivali sve ove stavke ponaosob, a rezultati pokazuju da najčešće dominira osrednjost kao ocena, dok najveća motivacija na radnim akcijama postaje zabava, a ne ideologija. U četvrtom dokumentu, S. Mihailović istražuje odnos brigadira prema ORA „Autoput“ kroz ispitivanje efekata koji se iskazuju u novim iskustvima učesnika radne akcije, a koja su od značaja i za društvenu okolinu u kojoj oni žive i rade. Autor smatra da je od velike važnosti ispoljavanje određenih promena u njihovim stavovima i ponašanjima, u međuljudskim odnosima, u kreativnoj afirmaciji njihovih ličnosti, kao i u samoodređivanju i ostvarivanju slobode nakon njihovog povratka sa radne akcije.