Prikazani svi od ukupno 5 rezultata

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije je širi istraživački projekat koji se sastoji od velikog broja mapa. Podeljen je u tri velike celine: Socijalistička Republika Srbija, Istorijski razvoj kultura na tlu SR Srbije, Kulturne i umetničke delatnosti. Prva celina obuhvata opšte društvene i prirodne odlike SR Srbije, opštine SR Srbije, mapu Socijalističke Republike Srbije 1:750.000, stanovništvo, jezik i govore, pismo, obrazovanje, nauku, kulturu i umetnost, kulturnu saradnju i razmenu. Druga celina obuhvata opšte odlike istorijskog razvoja kultura na tlu Srbije: praistorijsku kulturu, antičku kulturu, kulturu u doba seobe naroda, vizantijsku kulturu, srednjovekovnu kulturu, kulturu u turskom periodu, kulturu u XVIII veku, kulturu u XIX veku, kulturu u XX veku, opštu hronologiju. Treća celina obuhvata: arhive, biblioteke, muzeje i galerije, zaštitu spomenika kulture, zaštitu prirode, pozorišta, muziku i balet, književnost, izdavačku delatnost, knjižarstvo, likovne umetnosti, arhitekturu, urbanizam, kinematografiju, štampu, štamparije, radio i televiziju, domove kulture, kulturno-umetnički amaterizam, kulturno-umetničke manifestacije. Publikacija na početku ima Sadržaj, potom slede prikazi kroz mape, a na kraju se nalaze bibliografija i registri.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 1

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 1. je deo šireg istraživačkog projekta koji se sastoji od velikog broja mapa. Predstavljen je radni materijal sa sledećim predmetnim celinama: opštine, stanovništvo, jezik i govori, pismo, obrazovanje, kulturna saradnja i razmena. Na početku je dato tekstualno objašnjenje o planu prikupljanja i sređivanja podataka za buduće atlase kulture sa sastanka održanog u junu 1969. godine, kao i pregled mapa po oblastima kulturnih institucija i delatnosti.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 2.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 2. je deo šireg istraživačkog projekta koji se sastoji od velikog broja mapa. U ovom delu predstavljen je radni materijal u kome je obrađen istorijski razvoj kultura na tlu SR Srbije koji obuhvata: praistorijske kulture, antičke kulture, kulturu seobe naroda, vizantijsku kulturu, srednjovekovnu kulturu, kulture pod turskom vlašću, hrišćanske kulture, islamske kulture, kulture u XVIII veku, kulture u doba baroka i klasicizma, kulture u XIX veku, narodne kulture, kulture XX veka.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 3.

Atlas kulture Socijalističke republike Srbije 3. je deo šireg istraživačkog projekta koji se sastoji od velikog broja mapa. U ovom delu predstavljen je radni materijal treće faze projekta kojom su obuhvaćeni: arhivi, muzeji i galerije, zaštita prirode, pozorišta, muzika i balet, književnost, izdavačka delatnost, arhitektura, urbanizam, kinematografija, štampa, radio i televizija, ustanove za masovne kulturno-prosvetne delatnosti, kulturne manifestacije, kulturno-umetnički amaterizam.

Experts meeting on cross-cultural studies methodology and problems related to the establishment of cultural atlases

U Beogradu je, u oktobru 1976. godine, održan sastanak stručnjaka za oblast proučavanja metodologije međukulturnih studija, kao i problema vezanih za uspostavljanje atlasa kulture. Ističe se velika zasluga Uneska na iniciranju i sintetizovanju postojećih naučnih spoznaja i uvida na polju međukulturnih studija, kao i na otvaranju širokog polja istraživanja koja je još potrebno preduzeti. U ovom dokumentu se nalazi: spisak učesnika (iz SSSR-a, Francuske, Jugoslavije, Švajcarske, Finske, Velike Britanije, Mađarske, Španije, Malezije); spisak dokumenata za rad na sastanku (među kojima je i Atlas kulture SR Srbije); agenda sastanka (rasprava o međukulturnom istraživanju, o metodologiji, o temama, o principima delovanja, o atlasima kulture). Sledi pozdravni govor dr Stevana Majstorovića, predsednika Odbora za kulturu Jugoslovenske komisije za saradnju sa Uneskom, a potom i primeri iz pomenutih zemalja na zadatu temu. U okviru dokumenta nalazi se i prezentacija S. Majstorovića „Atlasa kulture SR Srbije“ na engleskom, francuskom i srpskom jeziku, u kojem su prikazani svi aspekti dosadašnjeg kulturnog razvoja na našem području. Na kraju je finalni izveštaj sa održanog trodnevnog sastanka u Beogradu. Nakon ovog sastanka, usledila je Uneskova Generalna skupština u Najrobiju, na kojoj je usvojen srednjoročni plan aktivnosti Uneska.