Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Analiza stanja kulture u opštini Banjaluka

U okviru ove istraživačke studije, autori se bave analizom stanja kulture u opštini Banjaluka, što predstavlja prilog za definisanje dugoročnog plana razvoja kulture Banjaluke, jednog od regionalnih centara Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine u sastavu SFRJ. Naime, zemljotres, koji je zadesio Banjaluku 1969. godine, napravio je ogromnu materijalnu štetu. Pored stambenih i javnih objekata, uništene su i zgrade ustanova kulture. Grupa kulturnih radnika iz Beograda došla je u Banjaluku 1971. godine i sa zaposlenima iz kulture ovog grada razgovarala o mogućnostima kulturnog razvoja i primeni, u to vreme, savremenih metoda u planiranju razvoja opštine Banjaluka. Tada nastaje „Projektni zadatak za izradu dugoročnog programa razvoja oblasti kulture i umjetnosti banjalučke komune za period 1973–1990. godine“, koji je poslat Zavodu na razmatranje. Na osnovu toga, u Zavodu je razrađena prva skica budućeg projekta koja je krajem iste godine poslata u Banjaluku, a zatim i predlog projekta za izradu programa kulturnog razvoja opštine Banjaluka. Analiza stanja kulture u opštini Banjaluka obuhvata: 1) društveno-ekonomske okvire kulture; 2) razvoj kulture u posebnim sredinama – kulturni život sela, kulturne aktivnosti u školama i radnim organizacijama; 3) institucionalni okvir kulturnog života koji se odnosi na ustanove kulture, kulturno-umetnička društva i umetnička udruženja u ovoj opštini; 4) deo posvećen stanovništvu i kulturi, sa rezultatima istraživanja ispitivanja kulturnih potreba stanovništva Banjaluke sprovedenog namenski, za potrebu ove analize. Pored Sadržaja, u okviru studije nalazi se i Prilog za program razvoja kulture Banjaluke, čiji je autor Ibro Ibrišagić.

Program kulturnog razvoja Banjaluke 1976–1990.

Program razvoja kulture Banjaluke rezultat je saradnje ove opštine sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka koja je započeta 1973. godine. Nakon zemljotresa koji je zadesio Banjaluku 1969. godine, opština je bila devastirana. Napravljena je ogromna materijalna šteta, uništeni stambeni i javni objekti, među kojima i objekti ustanova kulture. Program kulturnog razvoja Banjaluke za period 1976–1990. godine je nastao na osnovu sprovedene analize postojećeg stanja u kulturi u opštini Banjaluka. Osnovni pravci razvoja kulture u Banjaluci usmereni su na: osnovne preduslove realizacije kulturnog razvoja, sa fokusom na prostore, kadrove, sredstva i metode organizovanja rada u kulturi. U konstrukciju programa uključena je i nužna društvena komponenta, formulisana kao porast stanovništva, osnovne društvene grupe i kulturne potrebe. Potom je pažnja posvećena razvoju kulture u posebnim društvenim sredinama, poput seoskih sredina, radnih organizacija i škola. I na kraju, planiranju razvoja delatnosti u meri u kojoj te delatnosti učestvuju u celovitosti kulturnog razvoja, obuhvativši postojeće delatnosti u Banjaluci – bibliotekarstvo, zaštitu, pozorišnu delatnost i amaterizam. Na početku je dat Sadržaj.