Prikazan jedan rezultat

Zadovoljavanje kulturnih potreba beogradske dece predškolskog uzrasta: uporedna analiza socijalizacijske prakse i socio-kulturnih uslova odrastanja

U fokusu ovog istraživanja su pitanja socijalizacije i individualnog razvoja dece u uslovima savremenog gradskog života. U tom smislu, predmet istraživanja usmeren je na proučavanje dinamike složenih uzajamnih odnosa koji se u dužem vremenskom razdoblju uspostavljaju između deteta i njegovog fizičkog i socijalnog okruženja. Ružica Rosandić je postavila problem, predmet i zadatke istraživanja, teorijska polazišta i metodologiju, dok su ko-autori ispitivali određene teme, takođe metodološki obrađene, a koje se tiču okruženja, sistema normi, socijalizacije – vezano za decu u Beogradu. Istraživanje ima nekoliko ciljeva: da sa stanovišta „grad po meri deteta“ sistematski ispita uslove odrastanja beogradske dece; da prouči socijalizacijsku praksu u bitnim kontekstima detetovog odrastanja; da longitudinalno, odnosno uporedno, prati proces socijalizacije jedne generacije beogradske dece onako kako ona živi i odrasta u pojedinim i bitnim društvenim kontekstima. Istraživanje ima teorijski i praktični karakter. Rezultati koji su prezentovani u radu dobijeni su tokom 1989. godine i predstavljaju pilot istraživanje kojim su proverene tehnike i postupci planirani za nastavak istraživanja tokom 1990. godine. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, u okviru istraživanja dati su upitnici koji su korišćeni, a na kraju su prilozi, odnosno tabelarni pregledi demografskih osobenosti posmatrane generacije.