Prikazan jedan rezultat

Pravni položaj zadužbina i fondova – sa osvrtom na univerzitetske zadužbine

Prema rečima Miodraga Orlića, svrha ove studije jeste da se prikaže pravni položaj univerzitetskih zadužbina i fondova, kao i da se odredi uloga koju oni mogu imati u društveno-ekonomskom sistemu. Zato je bilo potrebno istražiti poreklo ovih ustanova, uslove pod kojima su nastajale, istorijski razvoj i preobražaje koje su doživljavale u modernom društvu, ciljeve postavljene od osnivača, ulogu koju su odigrale. Najbitnije pitanje je vezano za opravdanost postojanja zadužbina, usled preuzimanja prosvetnih, kulturnih i socijalnih ciljeva od strane društva u vreme socijalizma. Autor smatra da zadužbine treba da postoje i u socijalizmu, zato postavlja cilj da ispita njihovu društvenu opravdanost u društvenom, ekonomskom i političkom sistemu, kao i njihov pravni položaj u pravnom sistemu SFRJ. Studija je podeljena u dva dela: u prvom delu su obrađena opšta pitanja o zadužbinama i fondovima Beogradskog univerziteta u bivšoj Jugoslaviji (pojam, značenje, istorijski razvoj, pravna priroda, pravni položaj); u drugom delu je iznesen pravni položaj ovih ustanova u socijalizmu, kako kod nas tako i u Evropi i SSSR-u, društveni značaj zadužbina i njihova uloga u samoupravljanju, pravni položaj univerzitetskih zadužbina, kao i pitanje njihove (de)nacionalizacije i eksproprijacije u okviru BU. Naime, ističe se njihova važnost za osnivanje Beogradskog univerziteta i njegov razvoj, ali i korisnost koju su imale jednako za naučno-nastavno osoblje kao i za studente.