Prikazan jedan rezultat

Kulturne potrebe Beograda

U ovoj istraživačkoj studiji, Miloš Nemanjić se bavi istraživanjem kulturnih potreba Beograda, kao jednog specifičnog socio-kulturnog okvira za njihov razvoj. Polazi od termina „kulturne potrebe“ i daje njegovo istorijsko tumačenje, osvrćući se na komponentu slojevitosti kulturnih potreba. Potom, daje detaljnu analizu strukture stanovništva Beograda, kao i društvene strukture, odnosno strukture društvenih grupa i slojeva grada. Polazeći od činjenice da socio-kulturno okruženje utiče na nastanak i razvoj kulturnih potreba, u istraživanju se poseban akcenat stavlja na analizu mreže ustanova kulture u Beogradu (i njihov teritorijalni razmeštaj). Ova institucionalna mreža je osnova zadovoljavanja kulturnih potreba beogradskog stanovništva, jer ustanove kulture, zapravo, predstavljaju instrument kulturne politike kojim se usmerava kulturni razvoj jedne društvene zajednice. U poslednjem poglavlju, kroz analizu međusavisnosti kulturne ponude Beograda i kulturnih potreba stanovnika Beograda, otkrivaju se ključne tačke kulturne politike grada, sa preporukama kako je unaprediti i u kom pravcu dalje usmeriti. Kada su u pitanju kulturne potrebe Beograđana, u ovoj istraživačkoj studiji se, u okviru analize, koriste podaci koji su dobijeni tokom brojnih istraživanja koja su se bavila Beogradom kao složenom socio-kulturnom i urbanom sredinom.