Prikaz 1–12 od 13 rezultata

Bibliografija časopisa i listova iz oblasti religije

Ova bibliografija obuhvata pregled svih časopisa i listova iz oblasti religije koji su objavljivani u SFRJ u periodu od 1965. do 1969. godine. Kao polazna godina je uzeta 1969, a zatim su podaci upoređivani i dopunjavani za prethodne godine. Priložen je tekstualni i tabelarni pregled koji se odnosi na pojedine vrste periodike, jezike na kojima je objavljivana, periodičnost i vreme izlaženja. Podela je izvršena po republikama i pokrajinama, a posebno su izdvojeni časopisi koji izlaze u Beogradu. Pregled pokazuje da u ovom petogodišnjem periodu ima 124 naslova listova i časopisa posvećenih pitanjima religije. Iz godine u godinu broj časopisa iz ove oblasti se povećavao, pa ih je tako 1965. godine bilo 57, da bi se njihov broj povećao na 94 u 1969. godini. Interesantno je da se najveći broj ovih publikacija, izuzev njih desetak, pojavljuje već nakon 1945. godine.

Bibliografija članaka o knjizi i izdavačkoj delatnosti za period 1975. i 1976. godine

Ovde je data bibliografija priloga o knjizi i izdavačoj delatnosti od kojih je većina objavljena u Beogradu, u okviru edicije „Kulturni život“ i „Književna reč“, a samo jedan u Nišu, i to tokom 1975. godine. U 1976. godini, osim navedenih beogradskih edicija, pomenuto je i nekoliko izdatih u Zagrebu, u okviru edicije „Kulturni radnik“.

Bibliografija napisa o idejno-političkom osposobljavanju, marksističkom obrazovanju i marksističkoj literaturi; Bibliografija prikaza i osvrta na dela iz oblasti marksizma

Priložena bibliografija je pripremljena za projekat „Aktuelni problemi u izdavanju literature namenjene idejno-političkom osposobljavanju i marksističkom obrazovanju članova Saveza komunista Srbije“. Obuhvaćeni su svi članci, izvodi i izveštaji vezani za rasprave o idejno-političkom osposobljavanju i marksističkom obrazovanju članova Saveza komunista, radnika i omladine. Pored članaka, popisani su i osvrti i prikazi marksističke literature. Bibliografija sadrži 517 jedinica i podeljena je na dva gorenavedena dela.

Bibliografija periodike SR Srbije

U okviru navedene bibliografije, objavljena je lista novina i časopisa koji su izlazili dnevno, nedeljno, dvonedeljno, mesečno, dvomesečno, povremeno i prigodno na teritoriji uže Srbije, bez navođenja periodike koja je izlazila na teritoriji pokrajina. Nakon toga, navedena je „Beogradska periodika“, u okviru koje su podvučeni oni listovi na koje je Zavod bio pretplaćen. Potom je posebno dat pregled periodike SR Srbije sa pokrajinama, i to iz sledećih oblasti: nauke i znanja, kulture, bibliografije i bibliotekarstva, muzeologije, filozofije, psihologije, religije/teologije, društvenih nauka, prava, primenjene nauke i medicine, umetnosti, lingvistike, književnosti, arheologije i istorije.

Bibliografija pravnih propisa u oblasti kulture u Jugoslaviji

Normativne delatnosti za koje su navedeni pravni propisi i zakoni u ovoj bibliografiji su: arhivi, autorsko pravo, autorsko pravno zastupanje, biblioteke, estradna umetnost, film i filmska umetnost, fond za unapređivanje likovne umetnosti, Jugoslovenska nacionalna komisija za Unesko, književne i umetničke tvorevine, zakoni o siz-ovima kulture, muzeji, nagrade, pozorišta, ravnopravnost jezika i pisma naroda i narodnosti Jugoslavije, scenska umetnost, udruženja građana, pravni položaj umetnika, umetničke galerije, Unesko, vrednovanje stvaralaštva, zaštita spomenika kulture. Kao izvori za navođenje ovih zakona u bibliografiji poslužili su uglavnom službeni listovi i službeni glasnici, zavisno od naziva u svakoj od republika i pokrajina SFR Jugoslavije.

Bibliografija radova Radoslava Đokića urađenih u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka

U okviru ovog dokumenta dat je pregled šesnaest bibliografskih jedinica – naučnih radova, istraživanja, projekata prof. dr Radoslava Đokića koji su urađeni i objavljeni u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 1975. do 1986. godine.

Bibliografska informacija članaka i dokumenata iz oblasti kinematografije i radnih zajednica u kinematografiji

U priloženoj bibliografiji dat je pregled članaka i dokumenata iz oblasti kinematografije koji su do 1982. godine objavljeni u različitim izdanjima, uključujući i periodiku na teritoriji SFRJ.

Izdavačka delatnost u užoj Srbiji namenjena selu – knjige i brošure (Bibliografija za period 1971–1975)

Ova tematska bibliografija je pripremljena za obiman istraživački projekat „Kulturni život sela“ u okviru kojeg je analizirana izdavačka politika u oblasti sela. Obuhvaćene su knjige i brošure objavljene na teritoriji uže Srbije u periodu od 1971. do 1975. godine. U bibliografiji je napravljena predmetna klasifikacija koja obuhvata deset grupa, među kojima: voćarstvo, povrtarstvo, stočarstvo, pčelarstvo itd., kao i klasifikacija prema izdavačima. Na početku je Sadržaj, a kao prilog je dat pregled naslova u ediciji „Mala poljoprivredna biblioteka“ i pregled izdanja zbirke „Zadružne knjige“.

Kultura i kulturna politika I, bibliografska informacija, 1965/1969. (Sveska 12)

Svrha ove bibliografske informacije za period od 1965. do 1969. jeste da omogući svima koji se bave proučavanjem kulture i kulturnog razvoja u SFRJ, a posebno u SR Srbiji, uvid u tada aktuelnu literaturu. Publikacija sadrži bibliografske jedinice u oblasti: amaterizma, arhiva, biblioteka – knjiga, bibliografije – dokumentacije, demografije, finansiranja kulture, izdavačke delatnosti, kulturne politike, likovne kulture, muzeja, muzičke kulture, obrazovanja i kulture, omladine – dece, opštih pitanja kulture, pozorišta, radnika i kulture, sela i kulture, sociologije, sredstava masovnih komunikacija, kinematografije, stvaralaštva, zaštite spomenika kulture i prirode, standarda — potrošnje – urbanizacije. Sve ove oblasti razvrstane su prema imenskom i predmetnom registru. Lista predmetnih grupa data je po abecednom redu. Razvrstavanje u okviru velikih grupa – oblasti, poput biblioteka i kulturne politike, vršeno je prema godinama, a u okviru godina abecedno. U okviru ostalih, vršeno je samo prema abecednom redu.

Kultura i kulturna politika III, bibliografska informacija, 1970/1971. (Sveska 14)

Publikacija je treća u nizu bibliografskih informacija u izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka objavljenih sa ciljem da se učini dostupnim uvid u stručnu literaturu svima koji se bave proučavanjem kulture i kulturnog razvoja u SFRJ, a posebno u Srbiji. Publikacija sadrži bibliografske jedinice koje se odnose na 1970 i 1971. godinu, i to na sledeće oblasti: amaterizam, bibliografija, biblioteke, bioskopi, časopisi – listanje, čitanje, deca, demografija, dokumentacija, domovi kulture, ekonomika kulture, film, finansiranje kulture, hreiologija, istraživanja – ankete, izdavačka delatnost, kadrovi, kinematografija, knjiga i književnost, komune i kultura, kulturna antropologija, kulturna politika, kultura rada i ambijenta, kulturne akcije i inicijative, kulturne potrebe i potrošnja, likovni život, manifestacije, masovna kultura, muzeji, muzički život, nagrade, narodnosti, nerazvijena područja, obrazovanje, omladina, opšta pitanja kulture, planiranje razvoja, pozorište, provincija, publika, radne organizacije – radnici, religija, samoupravljanje, selo – grad, simpozijumi, savetovanja, slobodno vreme, sociologija, sredstva masovnih komunikacija, standardi, strip, stvaralaštvo, šund i kič, tržište, turizam, udruženja, umetnost, urbanizacija, ustanove, Vojvodina, zajednice kulture, zakoni i propisi, zaštita spomenika kulture i prirode, predmetni registar, imenski registar.

Listovi i časopisi sa prilozima namenjenim poljoprivredi (koji se publikuju na teritoriji uže Srbije), bibliografski pregled za 1975.

Ovaj bibliografski pregled je rađen za potrebe projekta „Kulturni život sela“. Obuhvaćeni su centralni i lokalni listovi za 1975. godinu koji imaju rubrike namenjene selu. Pregled listova je dat po regionalnim zajednicama, a uz bibliografiju je priložena karta SR Srbije na kojoj su različitim bojama označene opštine uže Srbije koje su pokrivene pojedinim listovima i časopisima.

Planiranje u kulturi i kulturni standardi – Bibliografska informacija (rukopis)

Navedeni bibliografski rukopis obuhvata članke i dokumenta koji se tiču planiranja u kulturi i kulturnih standarda, a koji su objavljeni na teritoriji SFRJ.