Prikazan jedan rezultat

Kultura i kulturna politika II, bibliografska informacija, 1969/1970. (Sveska 13)

Publikacija je hronološki nastavak prve bibliografske informacije u izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i obuhvata period od 1969. do 1970. godine. Objavljena je sa ciljem da učesnicima Kongresa Kulturne akcije omogući uvid u tekstove u oblasti kulture koji su objavljeni u časopisima i listovima u datom periodu. U pitanju su časopisi koje je Zavod primao i obrađivao u svojoj dokumentacionoj službi, iz hemeroteke Zavoda, a u manjoj meri korišćeni su raspoloživi podaci Bibliografije Jugoslavije. Ova bibliografska informacija sadrži bibliografske jedinice sledećih oblasti: amaterizam, arhivi, bibliografija – dokumentacija, biblioteka – knjiga, knjiga, časopisi, deca, demografija, domovi kulture, film – kinematografija, filozofija, finansiranje – investicije – ekonomika kulture, istraživanja – ankete, izdavačka delatnost, kadrovi, književnost, komuna i kultura, kulturno-prosvetne zajednice, kulturna antropologija, kulturna istorija, kulturna politika, kulturne akcije i inicijative, kulturne potrebe i kulturna potrošnja, likovni život, masovna kultura, muzeji, muzički život, nagrade, narodnost – obrazovanje, omladina, opšta pitanja kulture, pozorište, program razvoja kulture, publika, radnici i kultura, religija, samoupravljanje, saradnja – integracija interesne zajednice, slobodno vreme, socijalna psihologija, sociologija, selo i kultura, sociologija, sport, sredstva masovnih komunikacija, standardi, stvaralaštvo, šund, urbanizacija, zadužbine, zajednice kulture, zakoni i propisi, zaštita spomenika kulture i prirode, imenski registar. Lista predmetnih grupa data je po abecednom redu. Razvrstavanje u okviru velikih grupa – oblasti, poput biblioteka i kulturne politike, vršeno je prema godinama, a u okviru godina abecedno. U okviru ostalih, vršeno je samo prema abecednom redu.