Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Bibliographie – Sur l’Economie de la Culture en Yougoslavie

Ova bibliografija pruža pregled članaka objavljenih na temu ekonomije kulture u periodici koja je izlazila u SFRJ do 1980. godine. Bibliografija je predstavljena na francuskom jeziku.

Bibliographie – Sur l’Economie de la Culture en Yougoslavie

Ova bibliografija pruža pregled članaka objavljenih na temu ekonomije kulture u periodici koja je izlazila u SFRJ do 1980. godine. Bibliografija je predstavljena na francuskom jeziku.

Nabavna politika narodnih biblioteka (Kultura – Istraživanje, sv. 6)

Na početku ovog istraživanja, navodi se da nisu postojali uzori u sličnim istraživanjima, niti stručna literatura, te da nije bilo moguće odrediti jasan socio-kulturološki teorijski okvir. Zato se autor oslanja na statističke podatke i bibliotečke izvore, pa i na saopštenja sa savetovanja bibliotekara, što svakako nije dovoljno. Što se tiče metode istraživanja, odabran je metod prikupljanja podataka pomoću upitnika. Analiza koja je usledila pokazala je da ne postoji jedinstvena nabavna politika u okvirima SR Srbije. Nepostojanju jedinstvene nabavne politike najviše doprinosi neujednačenost u pogledu osnovnih uslova u kojima se ta politika realizuje, počev od načina odlučivanja o nabavci, preko povezivanja izdavačke i nabavne politike, pa do sistema informisanja o novim knjigama i načina njihove distribucije. Indikator za sve pomenuto jeste nepostojanje komisija za nabavku knjiga u najvećem broju biblioteka, i to pre svega u bibliotekama u sastavu, kao ni mogućnosti uticaja čitalaca na nabavnu politiku. Autor zaključuje da nabavna politika biblioteka nije usklađena sa potrebama korisnika, a još manje sa nacionalnom (republičkom) kulturnom politikom, te je, stoga, potrebno uvesti određene mere ne bi li se situacija izmenila. Pored Sadržaja, na početku je dat apstrakt na engleskom jeziku, u okviru istraživanja tabelarni prikazi, a u prilogu na kraju istraživanja i upitnik koji je korišćen.

Standardi za narodne biblioteke

U okviru ovog nacrta istraživanja, Leposava Čukić i Ana Ceranić govore o standardima za narodne biblioteke kojima su obuhvaćene sve jedinice podsistema narodnih biblioteka. Sve narodne biblioteke na teritoriji SR Srbije međusobno su povezane i funkcionalno i stručno organizovane u okviru jedinstvenog bibliotečko-informativnog sistema. Autorke ukazuju na pojam narodne biblioteke koji se odnosi na opštinsku narodnu biblioteku i bibliotečke ogranke. Dalje, govore o standardima kojima su regulisana sledeća pitanja iz oblasti bibliotečke delatnosti: funkcije narodnih biblioteka, bibliotečki prostor, bibliotečka oprema, fondovi biblioteka, službe i korišćenje biblioteka, bibliotečki kadar i finansiranje biblioteka. Standardi za narodne biblioteke iskazuju minimalne uslove neophodne za rad i normalno funkcionisanje narodnih biblioteka. Svakih pet do deset godina trebalo bi vršiti reviziju standarda s obzirom na dalju izgradnju jedinstvenog bibliotečko-informativnog sistema, porast društvenog standarda i perspektive razvoja kulture. Na kraju nacrta dat je Sadržaj.