Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Kulturne politike gradova Srbije – Kulturni resursi gradova

Trotomna publikacija „Kulturne politike gradova Srbije“ (1. Kulturni resursi gradova – uporedni prikaz; 2. Kulturni resursi gradova: Valjevo – Niš; 3. Kulturni resursi gradova: Novi Pazar – Šabac) predstavlja krajnji produkt istraživačkog projekta „Lokalne kulturne politike“ sprovedenog u okviru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka tokom 2009. i 2010. godine. Studija je rezultat sveobuhvatnog mapiranja stanja, problema i resursa u kulturi na nivou gradova. U publikaciji je prikazana analiza kapaciteta, aktera i načina sprovođenja kulturnih politika u 21-oj lokalnoj zajednici u Republici Srbiji. Cilj istraživanja bio je obezbeđivanje empirijskih podataka za izgradnju javnih politika baziranih na činjenicama. Projekat je takođe koncipiran sa idejom pružanja podrške procesu decentralizacije u oblasti kulture. U prvoj knjizi dat je uporedni prikaz lokalnih kulturnih politika, a podaci su prikupljeni kombinovanjem metoda intervjua, ankete, fokus grupa i analize dokumenata. U posebnim poglavljima predstavljeni su i uporedni podaci prema tipu ustanova, a potom je dat prikaz stavova zaposlenih u ustanovama kulture, kao i građana – o stanju u kulturi u njihovim gradovima. Na kraju je dat pregled međuresorne saradnje u oblasti kulturnog turizma. Druga i treća knjiga sadrže deskriptivnu analiza stanja u kulturi za 21 grad. Sva tri toma sadrže obilje podataka o kulturnim prilikama u gradovima Srbije s početka XXI veka, sa grafičkim i tabelarnim prikazima. Na početku studije dat je Sadržaj.

Kulturni resursi okruga Srbije

Publikacija „Kulturni resursi okruga Srbije“ podeljena je na 25 jedinica, za svaki okrug posebno, uz dodatni komparativni izveštaj stanja u pojedinačnim kulturnim delatnostima (uporedni prikazi muzeja, galerija, pozorišta, polivalentnih centara, biblioteka, arhiva i zavoda za zaštitu spomenika kulture). Studija pruža pregled osnovnih problema kulturne politike u Srbiji, kao i preporuke za njeno unapređenje. Prikupljeni podaci predstavljaju empirijski materijal iz koga se mogu izvoditi različita pravna dokumenta za jačanje organizacionog uređenja kulture u Srbiji (strategije, planovi, uredbe…). Pored podsticaja na strateško promišljanje u kulturi, cilj projekta bio je i umrežavanje subjekata u kulturi, prvenstveno na nivou okruga, a potom i šire – na nacionalnom nivou. Podaci su dobijeni iz primarnih izvora, na osnovu vođenja 1.067 intervjua sa predstavnicima javnog i civilnog sektora u kulturi. Istraživanjem su obuhvaćene 453 ustanove kulture u 144 gradova i opština. Projekat je obuhvatio celu teritoriju Srbije, izuzev grada Beograda, čiji su kulturni resursi prikazani u zasebnoj publikaciji. Obimna prikupljena građa je strukturisana u deset tematskih celina. Navedene oblasti obuhvaćene su uporednim prikazom prema delatnostima, a izložene su i prema teritorijalnom nivou za date okruge. Publikacija pruža sveobuhvatan uvid u stanje kulture u Srbiji za period od 2006. do 2010. godine.