Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Financement du développement culturel – Bibliographie sélective

U priloženoj bibliografiji su odabrane odrednice koje se odnose na finansiranje kulturnog razvoja u pojedinim zemljama. Odrednice se odnose pretežno na članke koji se bave navedenom temom, većina ih je na stranim jezicima a ima i naših odrednica objavljenih na francuskom.

La politique culturelle en Yougoslavie, Autogestion et la culture

Stevan Majstorović je postavio za cilj drugog izdanja ove monografije da prikaže kako različite jugoslovenske socijalističke republike planiraju i primenjuju svoje kulturne politike. U uvodu ističe da kako se kultura ovih republika i pokrajina razlikuje, tako se i kulturne politike i njihove metode KP razlikuju, u zavisnosti od njihovog socio-ekonomskog sistema, političke ideologije, geografskog položaja i tehnološkog razvoja. Metode kulturne politike pokazuju slične probleme – institucionalnog, administrativnog i finansijskog karaktera. U ovoj studiji, autor se bavi sledećom problematikom: principima i metodama KP, evaluacijom, administrativnom strukturom, planiranjem i finansiranjem, organizacijom resursa, legislativama, budžetom, javnim i privatnim institucijama, kulturnom decentralizacijom, institucionalnom infrastrukturom, međunarodnom kulturnom saradnjom, kulturnom demokratijom i dr. U prvoj glavi, autor polazi od istorije razvoja kulturnog koncepta i KP na teritoriji balkanskog poluostrva i različitih kulturnih i političkih uticaja, a potom daje osnovne karakteristike formiranja jugoslovenske zajednice naroda i narodnosti i novih odnosa između kulture i društva. Zatim prikazuje koncept kulture i KP u samoupravnom sistemu, kao i kontradiktornosti u kulturnom razvoju u okviru ovog sistema, dajući akcenat na proces decentralizacije kuture, postojeći kulturni pluralizam i princip ravnopravnosti. U drugoj glavi, prezentuje i praktične aspekte, u smislu postojanja samoupravnih administrativnih organa, organizacija međurepubličke kulturne saradnje, mogućnosti slobodnog kulturnog i umetničkog stvaranja, i postojanja tradicionalnih formi širenja kulture. Na početku monografije dat je Sadržaj, a u okviru teksta nalaze se fotografije i tabelarni prikazi.