Prikazan jedan rezultat

Od kulturnog pluralizma ka identitetu nacionalne kulture

Ovaj naučni rad je nastao u okviru Okruglog stola „Etnos, narod, nacija“ Marksističkog centra CK SK Srbije. Veselin Ilić se bavi istraživanjem kulturnog pluralizma u konstituisanju nacionalne kulture Srba primenom genetsko-dijalektičke, istorijske metode u kojoj se ne zapostavljaju sociološka ni kulturološka značenja fenomena koji se analizira. U uvodnom delu rada, autor otvara pitanje terminologije savremene nauke u kulturi kao metodološkog problema. U tom smislu, ističe pojavu mitologizacije, odnosno nepreciznog, nepotpunog i suprotstavljenog upotrebljavanja pojmova kao što su: rod i pleme, jezik i mit, magija i religija, kult i kultura, narod i nacija, identitet i pluralizam. Daje kratki prikaz korišćenja pojmova etnos i nacija kroz različite epohe, osvrćući se i na njihove semantičke nanose koji su nastali usled različitih istorijsko-kulturnih i ideoloških koncepcija. Imajući u vidu da u savremenoj nauci ne postoje pouzdani tragovi o mogućim izvorima prvobitne kulture Srba, autor iznosi pretpostavku o dva moguća dominantna izvora: 1) slovenska (srpska) mitologija i 2) arhaična ratnička kultura koja se uporedo razvija sa kulturom obrade zemlje. Tragovi o kultnom poreklu južnoslovenskih kultura na balkanskom tlu interpretiraju se kroz analizu kultnih mitoloških i simboličkih značenja Madarskog konjanika, jednog od retko sačuvanih slovenskih spomenika na balkanskom tlu.