Prikazan jedan rezultat

Kultura rada (Nacrt istraživanja)

Ovde je prikazan nacrt kompleksnog istraživačkog projekta „Kultura rada“ koji bi se sastojao iz nekoliko studija. Veselin Ilić najpre daje objašnjenje teorijsko-metodološke osnove projekta i obrazloženje osnovnih istraživačkih postupaka. U uvodu govori o poreklu i prožimanju rada i kulture, nastanku ideje o oslobođenju rada (prema Marksovoj teoriji), kao i o samom pojmu kulture rada iz jugoslovenskog ugla posmatranja. Prva glava odnosi se na samoupravno organizovanje rada u kulturi, pa je glavna tema kultura u samoupravnom socijalističkom društvu. Kultura rada shvaćena je kao jedinstvo rada i kulture; predstavlja sintezu čovekove delatnosti u radnom i slobodnom vremenu. Takođe, razmatra se i produktivnost rada u samoupravno organizovanom radu. Kultura rada uključuje u sebe i određena područja socijalne politike. Predstavlja jedno od značajnih područja kulture samoupravljanja, uključujući u sebe i razvijanje vrednosti društvene samozaštite radnih ljudi i građana. U drugoj glavi, autori govore o kulturi samoupravnih odnosa i kulturi rada. Kultura samoupravnih odnosa pokazuje se kao novi oblik demokratije. U sadržaju kulturnih delatnosti radnika u radnom i slobodnom vremenu nalazi se i smisao kulture samoupravnih odnosa. U trećoj glavi, autori razmatraju povezanost slobodnog vremena i kulture rada. Ističe se da se u promenama sadržaja kulture rada i shvatanja mesta i uloge kulture rada u društvu nalazi izmenjen odnos čoveka prema prirodnoj, radnoj i društvenoj sredini. U trećoj glavi se govori i o samodelatnosti, jer u savremenoj civilizaciji čovek sve veći deo slobodnog vremena ispunjava raznoraznim oblicima samodelatnosti. Dalje, razmatra se i značaj integracije fizičke kulture i kulture rada. Završna razmatranja posvećena su ukidanju suprotnosti između radnog i slobodnog vremena, a poslednji deo projekta sadrži studiju slučaja pod naslovom „Kultura rada u Prvom maju Pirot“. Nakon toga, u nacrtu su date: hipoteze, prilozi, bibliografija, upitnici, a predstavljena je i dinamika istraživanja. Na početku je dat Sadržaj.