Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Pravni položaj zadužbina i fondova – sa osvrtom na univerzitetske zadužbine

Prema rečima Miodraga Orlića, svrha ove studije jeste da se prikaže pravni položaj univerzitetskih zadužbina i fondova, kao i da se odredi uloga koju oni mogu imati u društveno-ekonomskom sistemu. Zato je bilo potrebno istražiti poreklo ovih ustanova, uslove pod kojima su nastajale, istorijski razvoj i preobražaje koje su doživljavale u modernom društvu, ciljeve postavljene od osnivača, ulogu koju su odigrale. Najbitnije pitanje je vezano za opravdanost postojanja zadužbina, usled preuzimanja prosvetnih, kulturnih i socijalnih ciljeva od strane društva u vreme socijalizma. Autor smatra da zadužbine treba da postoje i u socijalizmu, zato postavlja cilj da ispita njihovu društvenu opravdanost u društvenom, ekonomskom i političkom sistemu, kao i njihov pravni položaj u pravnom sistemu SFRJ. Studija je podeljena u dva dela: u prvom delu su obrađena opšta pitanja o zadužbinama i fondovima Beogradskog univerziteta u bivšoj Jugoslaviji (pojam, značenje, istorijski razvoj, pravna priroda, pravni položaj); u drugom delu je iznesen pravni položaj ovih ustanova u socijalizmu, kako kod nas tako i u Evropi i SSSR-u, društveni značaj zadužbina i njihova uloga u samoupravljanju, pravni položaj univerzitetskih zadužbina, kao i pitanje njihove (de)nacionalizacije i eksproprijacije u okviru BU. Naime, ističe se njihova važnost za osnivanje Beogradskog univerziteta i njegov razvoj, ali i korisnost koju su imale jednako za naučno-nastavno osoblje kao i za studente.

Zadužbine, fondovi, fondacije i legati u kulturi Srbije

U publikaciji Zoran Avramović polazi od istorijskog nastanka samih pojmova zadužbine, fonda, legata, koji u kulturnoj svakodnevici i normativnim rešenjima, kako tvrdi, nisu još razlučeni. Dajući pojmovno određenje svake od ovih ustanova nevladinog sektora, ukazuje na njihovo razlikovanje po načinu osnivanja, upravljanja i određivanja ciljeva, ali i na njihovu sličnost – u materijalnom pomaganju kulturnog i umetničkog stvaralaštva. Govori o motivima njihovog osnivanja, ciljevima, karakteru njihovog rada i upravljanja, ali i o odnosu društva prema ovim ustanovama čije postojanje seže u daleku istoriju, a koje oživljavaju upravo 90-ih godina XX veka. Pominje i Nacrt Zakona o zadužbinama i fondovima, koji je predočen javnosti krajem 1991. godine. U publikaciji daje i komparativni osvrt na zadužbine „Vuka Karadžića“, „Ive Andrića“, „Miloša Crnjanskog“. Na početku publikacije nalazi se Sadržaj, a na kraju je tabela sa adresarom zadužbinarskih institucija u Srbiji, kao i siže na engleskom jeziku.

Zadužbine, fondovi, fondacije i legati u kulturi Srbije (Svet kulture 5)

U ovoj publikaciji, Zoran Avramović polazi od istorijskog nastanka samih pojmova zadužbine, fonda, legata, koji u kulturnoj svakodnevici i normativnim rešenjima, kako tvrdi, nisu još razlučeni. Dajući pojmovno određenje svake od ovih ustanova nevladinog sektora, ukazuje na njihovo razlikovanje po načinu osnivanja, upravljanja i određivanja ciljeva, ali i na njihovu sličnost – u materijalnom pomaganju kulturnog i umetničkog stvaralaštva. Govori o motivima njihovog osnivanja, ciljevima, karakteru njihovog rada i upravljanja, ali i o odnosu društva prema ovim ustanovama čije postojanje seže u daleku istoriju, a koje oživljavaju upravo 90-ih godina XX veka. Pominje i Nacrt Zakona o zadužbinama i fondovima, koji je predočen javnosti krajem 1991. godine. U publikaciji daje i komparativni osvrt na zadužbine „Vuka Karadžića“, „Ive Andrića“, „Miloša Crnjanskog“. Na početku publikacije nalazi se Sadržaj, a na kraju je tabela sa adresarom zadužbinarskih institucija u Srbiji, kao i siže na engleskom jeziku.