Prikazan jedan rezultat

Organizacije kulture i nove kulturne potrebe

Istraživanje „Organizacije kulture i nove kulturne potrebe“ je realizovano kao podprojekat obimnijeg projekta „Istraživanje konceptualnih, prostornih i ekonomskih problema pretvaranja Beograda u integralno kulturno središte“ Odbora za III milenijum SANU. Svrha ovog istraživanja je, poput ostalih podprojekata u okviru ovog projekta, da se sagleda zatečena situacija i prouče modeli organizovanosti kulturnih kompleksa, i da se preispita uloga i mesto postojećih organizacija kulture u Beogradu u odnosu na planirano Kulturno središte. U fokusu ovog dela istraživanja su organizacije kulture i njihova uloga u zadovoljavanju postojećih i stvaranju novih kulturnih potreba. Organizacije kulture se vide kao značajno mesto gde se konkretizuju kulturne potrebe, u koje dopiru podsticaji iz spoljne sredine, ali i iz koga impulsi idu ka okruženju. Za potrebe ovog istraživanja, prikupljeni su podaci o resursima ustanova kulture u gradu Beogradu – pozorištima, bibliotekama, kulturnim centrima, muzejima i galerijama (prostorni, kadrovski/ljudski, programski, organizacioni, finansijski). Kako se način odlučivanja i upravljanja ustanovama kulture dovodi u vezu sa ispunjavanjem njihove osnovne uloge/funkcije, u okviru istraživanja je sprovedeno i anketiranje rukovodilaca ustanova kulture. Zaključak analize uloge organizacija kulture sa aspekta sagledavanja novih kulturnih potreba pokazao je da nije dovoljno razvijena svest o promenama koje su se tokom prethodne decenije dogodile u okviru socijalno-demografskih, urbanih i kulturnih struktura, i da se metode i sadržaji rada nisu prilagodili tim promenama. S tim u vezi, autori postavljaju pitanje da li je reč o tome da su kulturne potrebe nedovoljno razvijene ili je reč o nepripremljenosti i neprilagođenosti organizacija kulture da odgovore na nove kulturne potrebe. Na početku istraživanja je Sadržaj, a na kraju su prilozi: spisak organizacija u kojima je obavljena anketa i odgovori na pitanja o razvoju organizacija.