Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Glasnik Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka 1

Glasnik je publikacija koja je izdavana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 1980. godine, sa ciljem obaveštavanja javnosti o aktivnostima Zavoda, istraživanjima i projektima koji su u toku, radu dokumentacionog centra, zavodskim izdanjima i dr. Prvi broj Glasnika posvećen je predstavljanju delatnosti Zavoda, od njegovog nastanka, sa opisima istraživačkih projekata, Odeljenja za dokumentaciju, Časopisa „Kultura“, međunarodne kulturne saradnje, uz pregled publikovanih i nepublikovanih radova Zavoda. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju imena radnika Zavoda i Vesti sa dešavanjima u Zavodu u periodu za prvu polovinu 1980. godine.

Predlog plana rada Zavoda do 1990. godine

Ovo istraživanje se nadovezuje na prethodni period rada Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, na prvih petnaest godina njegovog postojanja. Konstatuje se da je do sada jednogodišnje (kratkoročno) planiranje bila osnovna karakteristika rada u Zavodu. To govori o tome da nijedan ozbiljniji projekat, koji zahteva više od godinu dana istraživanja, nije mogao da se nađe u planu rada Zavoda. Takođe, neka istraživanja nisu ponavljana, bez obzira na dinamičnost kulturnih promena, a nije postignuta ni odgovarajuća usklađenost tematskih područja kojima se Zavod bavio. Mnoga istraživanja nisu objavljivana, pa samim tim nisu postala dostupna široj kulturnoj i stručnoj javnosti. Od 80-ih godina, ta praksa počinje da se menja. Stoga se ovde predlaže izrada dugoročnog, odnosno srednjoročnog plana rada. Takođe, sa pojavom serije Kultura – Istraživanje, Kultura – Planiranje, Kultura – Dokumentacija, počinje redovno objavljivanje radova, a od 1981. godine u Zavodu se izdaje i Glasnik Uneska. U nastavku su navedene oblasti u okviru kojih su rađeni projekti u Zavodu: naučno istraživanje, programiranje i organizacija kulturnog života, dokumentacija, međunarodna saradnja, izdavačka delatnost, razvoj samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa, materijalna osnova i organizacija rada. Na kraju su prilozi u vidu objavljenih i neobjavljenih zavodskih izdanja. Na početku je dat Sadržaj.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 3

U ovom informativnom biltenu, u potpunosti je predstavljen empirijski i teorijski deo dovršenog istraživačkog projekta „Kulturni život studenata Univerziteta u Beogradu“, istraživača Slobodana Mrđe: značaj istraživanja, predmet istraživanja, metodologija istraživanja, ciljevi i hipoteze, rezultati istraživanja, zaključak. U okviru istraživanja, dati su grafikoni, tabele, kao i upitnik za anketno istraživanje studenata koje je obavljeno u studentskim domovima Univerziteta u Beogradu 1998. godine.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 3

U ovom informativnom biltenu, u potpunosti je predstavljen empirijski i teorijski deo dovršenog istraživačkog projekta „Kulturni život studenata Univerziteta u Beogradu“, istraživača Slobodana Mrđe: značaj istraživanja, predmet istraživanja, metodologija istraživanja, ciljevi i hipoteze, rezultati istraživanja, zaključak. U okviru istraživanja, dati su grafikoni, tabele, kao i upitnik za anketno istraživanje studenata koje je obavljeno u studentskim domovima Univerziteta u Beogradu 1998. godine.