Prikazani svi od ukupno 6 rezultata

Časopisi i listovi koje finansira Republička zajednica kulture

Predmet istraživanja ove studije, koju je koncipirao Vujadin Jokić, jeste časopisna odnosno redakcijska politika. Njena selektivnost se ne može utvrditi bez uvida u kulturni i intelektualni razvitak pojedinih periodičnih izdanja. Međutim, s obzirom na to da je naručilac posla Republička zajednica kulture, ovde je cilj istraživanja sužen na ispitivanje časopisne politike u domenu nadležnosti navedene kulturne organizacije. Utvrđeno je da na području Srbije, i to najviše u Beogradu, izlazi više desetina raznih časopisa i listova sa kulturnom i društvenom problematikom. Kulturni razvoj podstiče i zahteva određeni stupanj razvoja kulturne periodike. Uopšteno govoreći, V. Jokić ističe da problem nije u njihovom velikom broju, već u njihovoj organizaciji i načinu na koji i koliko prate savremenu kulturno-društvenu problematiku. Dakle, bitni su: status, struktura, kadrovska politika, materijalni uslovi, način finansiranja, pokretanje časopisa i listova, dužnosti i prava osnivača i redakcija časopisa i listova i dr. Vujadin Jokić se sa saradnicima bavi analizom onih časopisa koje finsira navedena kulturna organizacija, a koji tematski i sadržajno pripadaju raznim oblastima – od književnosti, preko filozofije, kulture, umetnosti, do časopisa raznih stručnih organizacija. U ovoj istraživačkoj studiji data je analiza osnovne orijentacije i karaktera časopisa; izvršena je njihova valorizacija i potreba društva za njima, odnosno uticaj koji oni imaju na društvo. Autor zaključuje da postoje nedorečenosti u pogledu načina regulisanja odnosa između osnivača, izdavača i redakcije, a to je uslovljeno i razvojem samoupravnih odnosa u našem društvu, ali i da se to može regulisati dobro postavljenim sistemom finansiranja. Takođe, navodi predloge za moguća rešenja ovog problema. Na početku se nalazi Sadržaj, a na kraju su Zaključci i predlozi, kao i Prilozi sa tabelarnim pregledima plasmana časopisa.

Glasnik Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka 2

Glasnik je publikacija koja je izdavana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 1980. godine, sa ciljem obaveštavanja javnosti o aktivnostima Zavoda, istraživanjima i projektima koji su u toku, radu dokumentacionog centra, zavodskim izdanjima i dr. U okviru drugog broja Glasnika nalaze se: opisi i svojevrsni izveštaji vezani za završene projekte, opisi projekata u toku, opis saradnje sa istraživačkim odeljenjima i institutima u inostranstvu i spisak novih stranih knjiga i dokumenata u Zavodu za poslednjih godinu dana. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju Vesti o svim dešavanjima u Zavodu tokom prethodnih meseci 1980. godine.

Izdavačka delatnost u Srbiji 1968–1978. (Kultura – Istraživanje, sv. 1)

U ovom izdanju predstavljena je analiza izdavačke delatnosti u Srbiji, u periodu od 1968. do 1978. godine, i promišljanje društveno-ekonomskog položaja izdavačke delatnosti, za šta je podsticaj nađen u Rezoluciji o Politici ostvarivanja društvenog plana SR Srbije. Formulisan je istraživački projekat koji je poveren Zavodu, gde je formirana radna grupa. Najpre je trebalo identifikovati izdavačke i druge radne organizacije koje se bave izdavačkom delatnošću, a potom, da bi se došlo do aktuelnih podataka o broju zaposlenih, strukturi prihoda i rashoda izdavačkih i dr. organizacija, izrađen je poseban upitnik. Cilj je bio odgovoriti na temu društvenih potreba vezanih za izdavačku delatnost. Pošto je izdavačka delatnost jedna od najspecifičnijih društvenih delatnosti, u ovom istraživanju je bilo osnovno prikazati njeno preplitanje sa naučnom, obrazovnom, kulturnom, ekonomskom, političkom delatnošću. U drugom delu je dat društveno-ekonomski i samoupravni okvir i položaj izdavačke delatnosti, a u trećem podrobna analiza izdanja u pomenutom desetogodišnjem periodu, prema naučnim oblastima (prirodne, društvene, primenjene nauke), iz oblasti politike, sporta i dr., što je sve propraćeno tabelarnim prikazima. Podaci su dobijeni na osnovu upitnika upućenih izdavačkim radnim organizacijama, novinsko- izdavačkim radnim organizacijama i neprofesionalnim izdavačima. Studija na početku ima Sadržaj, a na kraju apstrakt na engleskom jeziku.

Izdavačka delatnost u užoj Srbiji namenjena selu – knjige i brošure (Bibliografija za period 1971–1975)

Ova tematska bibliografija je pripremljena za obiman istraživački projekat „Kulturni život sela“ u okviru kojeg je analizirana izdavačka politika u oblasti sela. Obuhvaćene su knjige i brošure objavljene na teritoriji uže Srbije u periodu od 1971. do 1975. godine. U bibliografiji je napravljena predmetna klasifikacija koja obuhvata deset grupa, među kojima: voćarstvo, povrtarstvo, stočarstvo, pčelarstvo itd., kao i klasifikacija prema izdavačima. Na početku je Sadržaj, a kao prilog je dat pregled naslova u ediciji „Mala poljoprivredna biblioteka“ i pregled izdanja zbirke „Zadružne knjige“.

Knjiga i čitanje u Jugoslaviji – monografija –

Ova monografija, čiji su autori Miloš Nemanjić i Jovan Janićijević, podeljena je na sledećih sedam poglavlja: intelektualno stvaranje, izdavanje, fizička proizvodnja, distribucija, čitanje, profesionalno obrazovanje, pravni i institucionalni okvir. U okviru ovih poglavlja, autori obuhvataju više tema, a među najbitnijim su: ujednačavanje i standardizacija terminologije (leksika), stanje savremene književne kritike, problemi i pomoć u stvaranju i prevođenju, izdavačka delatnost i produkcija, glavne izdavačke organizacije, tehničko-tehnološki uslovi proizvodnje knjige, mreža i sistem prodaje knjiga, glavne biblioteke i njihov teritorijalni razmeštaj, prepreke i motivacija za čitanje, stručnjaci za knjigu i zakonski položaj knjige. Iako u Jugoslaviji postoji mali broj ustanova specijalizovanih za istraživanje problema knjige i čitalaca, važno je reći da je Jugoslavija na vreme ratifikovala sporazume i konvencije (6 Briselskih konvencija) o zaštiti autorskih prava i izdavanju knjiga, i temeljno ih sprovela. Isto tako, potpisala je i sporazume (poput Firentinskog iz 1950. godine) o olakšicama prilikom carinskih formalnosti i poštanskih troškova, u smislu Ustavom zagarantovanog prava na jezik i kulturu. Na početku monografije je dat Sadržaj, a u Prilogu su statističke tabele.

Obim i struktura izdavačke delatnosti

U nacrtu ovog istraživačkog projekta, autori polaze od tendencija u dotadašnjem razvoju i od aktuelnog stanja u okviru izdavačke delatnosti u SR Srbiji, sa ciljem kreiranja programa razvoja izdavačke delatnosti u skladu sa društvenim potrebama. Zato je u planu bila analiza izdavačkih radnih organizacija kao nosilaca delatnosti od posebnog društvenog interesa, i to za period od 1968. do 1978. godine. Dat je predlog za obim i strukturu izdanja, za način obrade izdavačkih radnih organizacija, za analizu izdanja, za analizu posebnih edicija, za utvrđivanje društvenih potreba i potreba korisnika knjiga, udžbenika, uz kratke opise poglavlja vezanih za: definisanje društvenih potreba, metode istraživanja, osnovna pitanja koja treba otvoriti, radni tim i sl. Takođe, predlog je da se, kroz statističke podatke, prikaže i uporedno stanje izdavačke produkcije SR Hrvatske i još nekih zemalja Evrope. Istaknuto je da bi ovaj istraživački projekat trebalo da bude realizovan do kraja januara meseca 1980. godine.