Prikazan jedan rezultat

Čitanje u kontekstu kulturnih potreba

Rad je nastao u okviru Prvog jugoslovenskog savjetovanja „Knjiga danas i u budućnosti“, održanog u Zagrebu 1982. U radu, Miloš Nemanjić se bavi fenomenom čitanja u kontekstu savremenih kulturnih potreba koje se određuju kao kulturna proizvodnja, kulturni interes i kulturna komunikacija. Autor ističe da čitanje knjiga predstavlja jednu od najstarijih kulturnih potreba i da se njegova funkcija menjala kroz vreme, ali da je uprkos svim uticajima i modifikacijama čitanje zadržalo svoju osnovnu kulturnu fukciju. Kroz kratki prikaz razvoja fenomena čitanja, koji nastaje pojavom štampane knjige, apostrofira se demokratizacija čitanja kao izraza kulturne potrebe. Pojavom sredstava masovne komunikacije knjiga nije više primarni prenosnik znanja, pa su se otuda i javili strahovi o ugroženosti knjige, koji su se vremenom pokazali neosnovani. Autor čitanje danas posmatra u kontekstu složene društvene i kulturne situacije u kojoj deluje mnogo faktora, gde zapravo čitanje od individualnog procesa prerasta u složenu društvenu pojavu. Struktura i karakter proizvodnje knjiga razmatra se kao jedan od ključnih faktora koji utiču na fenomen čitanja, dok se pojmovi funkcionalne i nefunkcionalne knjige (funkcionalno/nefunkcionalno čitanje) analiziraju kao metodološki problemi. Tragajući za odgovorom da li struktura izdatih knjiga odgovara društvenim i posebnim potrebama pojedinih društvenih slojeva, autor analizira podatke o pojedinim izdavačim produkcijama kod nas i u svetu. Navodeći rezultate domaćih i svetskih istraživanja, nastoji da odgovori i na pitanja: ko je današnji čitalac i kako nastaju čitalačke navike?