Prikazan jedan rezultat

Nabavna politika narodnih biblioteka (Kultura – Istraživanje, sv. 6)

Na početku ovog istraživanja, navodi se da nisu postojali uzori u sličnim istraživanjima, niti stručna literatura, te da nije bilo moguće odrediti jasan socio-kulturološki teorijski okvir. Zato se autor oslanja na statističke podatke i bibliotečke izvore, pa i na saopštenja sa savetovanja bibliotekara, što svakako nije dovoljno. Što se tiče metode istraživanja, odabran je metod prikupljanja podataka pomoću upitnika. Analiza koja je usledila pokazala je da ne postoji jedinstvena nabavna politika u okvirima SR Srbije. Nepostojanju jedinstvene nabavne politike najviše doprinosi neujednačenost u pogledu osnovnih uslova u kojima se ta politika realizuje, počev od načina odlučivanja o nabavci, preko povezivanja izdavačke i nabavne politike, pa do sistema informisanja o novim knjigama i načina njihove distribucije. Indikator za sve pomenuto jeste nepostojanje komisija za nabavku knjiga u najvećem broju biblioteka, i to pre svega u bibliotekama u sastavu, kao ni mogućnosti uticaja čitalaca na nabavnu politiku. Autor zaključuje da nabavna politika biblioteka nije usklađena sa potrebama korisnika, a još manje sa nacionalnom (republičkom) kulturnom politikom, te je, stoga, potrebno uvesti određene mere ne bi li se situacija izmenila. Pored Sadržaja, na početku je dat apstrakt na engleskom jeziku, u okviru istraživanja tabelarni prikazi, a u prilogu na kraju istraživanja i upitnik koji je korišćen.