Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Kladovo u NOR-u i revoluciji 1941–1945. godine, Projekat za izradu monografije

Iako su o Narodnooslobodilačkoj borbi objavljene brojne publikacije, one se uglavnom tiču cele teritorije Srbije i Jugoslavije, dok su uži regioni, okruzi, srezovi i pojedini gradovi manje obrađeni. Na inicijativu društveno-političkih organizacija iz Kladova, a prema Milanu Borkoviću, razlozi pokretanja ovog budućeg projekta i njegov cilj jeste da se prikažu svi aspekti Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) i okupacionog sistema na teritoriji današnje opštine Kladovo, kao i teror koji je vršio okupator i njegovi saradnici nad stanovništvom ovog kraja. S obzirom na to da je sačuvan mali broj dokumenata sa strane oslobodilaca (više je dokumenata sa okupatorske strane), od značaja će biti i sećanja savremenika nekih važnih događaja, kao i arhivski podaci kako iz Srbije, tako i iz zemalja suseda. Autor iznosi predlog periodizacije i tematskih celina. Ovaj projekat monografije je deo šireg projekta izrade istorije revolucionarnog radničkog pokreta na teritoriji cele SFRJ.

Program kulturnog razvoja opštine Kladovo

Ovaj program je urađen u Zavodu, na zahtev Samoupravne interesne zajednice kulture opštine i Skupštine opštine Kladovo, i to za dugoročni (1976–1985) i srednjoročni period (do 1980. godine). To je prvi put da se u opštini Kladovo problemima kulturnog razvoja prilazi planski i sa unapred utvrđenim ciljevima i pravcima razvoja. Program je u svim segmentima prilagođen Programu kulturnog razvoja SR Srbije. Od planom i programom utvrđenih potreba, obaveza i interesa u oblasti kulture zavisi u kojoj će meri kulturne aktivnosti biti prisutne u svakodnevnom životu građana opštine. U ostvarivanju programskih zadataka posebnu odgovornost imaju samoupravne i radne organizacije u oblasti kulture. Autori projekta su najpre izneli podatke o opštem stanju i uslovima za razvoj kulture u ovoj opštini, potom osnovne programske zadatke kulturnog razvoja i na kraju Program kulturnog razvoja do 1980. godine. Analizom stanja u opštini Kladovo utvrdili su da postoje izvesni opšti problemi i potrebe koji ne dozvoljavaju dinamičniji kulturni razvoj ove regije. Stoga je rad na Programu podrazumevao ispitivanje i rešavanje problematike: a) seoskog područja; b) statusa i rada postojećih ustanova kulture; v) kadrova; g) materijalnih sredstava; d) investicija. Naime, osnovna koncepcija kulturne politike i kulturnog razvoja se zasniva na odluci da sva seoska naselja u narednih deset godina treba da dobiju prostorije i opremu za aktiviranje kulturnog života. Posebno je važno učešće svih slojeva stanovništva u kulturnim aktivnostima, afirmacija kulturnih vrednosti i potreba, što sve vodi jasnom cilju – socijalizaciji i demokratizaciji kulture. Na početku studije dat je Sadržaj, a na kraju su tabele, posle kojih slede Sadržaj i Rezime na engleskom jeziku.

Program kulturnog razvoja opštine Kladovo do 1980. godine

U okviru ovog desetogodišnjeg programa kulturnog razvoja opštine Kladovo ističe se da je nužno uraditi sledeće: poboljšati materijalni položaj kulture; rešiti problem kadrova; izmeniti postojeću organizaciju i objediniti rad ustanova kulture u opštini, uvesti zaštitu i izučavanje spomenika kulture, investirati u izgradnju i adaptaciju ustanova kulture, obezbediti brži kulturni razvoj seoskog područja, ostvariti neposredno povezivanje kulture i udruženog rada, podstaći razvoj delatnosti kulture i obrazovanja, uspostaviti pograničnu kulturnu saradnju. U Prilogu su podaci o spomenicima kulture koje treba zaštititi u datom periodu, sa opisima arheologa Đorđa Jankovića.