Prikazani svi od ukupno 6 rezultata

Analiza i osnove orijentacionog programa efikasnijeg delovanja delatnosti kulture u opštini Titovo Užice

U ovom istraživanju, Milivoje Ivanišević analizira probleme koji su nastali u oblasti kulturne delatnosti usled dinamičnog razvoja koje je Titovo Užice doživelo nakon Drugog svetskog rata. Prvi problem su lokacije institucija kulture i njihovih punktova (bioskopi, biblioteke); tu se postavilo pitanje da li je svrsishodnije izgraditi posebne, specifične objekte za svaku delatnost ili jedan višenamenski objekat. U neposrednoj vezi sa formiranjem novih institucija kulture jeste kadrovska osnova koja je za većinu ustanova kulture u Titovom Užicu bila neprimerena (nedovoljan broj kadrova) u vreme rada na ovom istraživanju. U tom smislu je nezaobilazno pitanje materijalne osnove i materijalnih potreba kulture. Iako je u Titovom Užicu Samoupravna interesna zajednica kulture tada izdvajala više sredstava za kulturu, i dalje je ostao aktuelan problem unutrašnja organizacija i funkcionisanje delatnosti kulture na području grada, odnosno opštine. Sprovedenom analizom stanja od 1980. do 1984. godine, kao i predlogom orijentacionog programa radi efikasnijeg delovanja kulture u opštini T. Užice, u okviru ovog istraživanja, M. Ivanišević iznosi način i pravac, period i prioritete čijim je definisanjem moguće dostići ciljeve kulturne politike u samoj opštini. U istraživanju su izneti i statistički podaci za pomenuti period.

Kultura i razvoj u organizacijama udruženog rada materijalne proizvodnje Beograda – osnovni razvojni parametri

U središtu interesovanja istraživanja Branimira Stojkovića jeste analiza internog kulturnog sistema radne organizacije koji je, inače, u sadejstvu sa eksternim kulturnim sistemom šire društvene sredine. Dosta je istraživanja rađeno na temu kulturnog života i kulturnih potreba zaposlenih unutar pojedinih radnih organizacija, pa i na ispitivanju oblika rasprostranjenosti kulturnih aktivnosti u radnim organizacijama. Ali, sva su bila usmerena na deskripciju pojavnosti kulture u radnim organizacijama materijalne proizvodnje. Prema mišljenju autora, pristup bi trebalo pomeriti na njenu evaluaciju, odnosno vrednovanje unutar modela koji bi bio u funkciji daljeg razvoja kulturne dimenzije radne organizacije. Takođe je i problem standardizacije kulture važan u koncipiranju kulturnog razvoja radne organizacije. Stoga, u ovom istraživanju, autor predlaže da se redefiniše uloga osnovnih organizacija udruženog rada i da se omogući razvojna funkcija radne organizacije. Osnovne pretpostavke i optimalne mogućnosti za razvoj kulture biće definisane na nivou radne organizacije (OUR) materijalne proizvodnje posmatrane u beogradskom kulturnom kontekstu. U ovom istraživanju obrađeni su ne samo činioci razvoja kulture u organizaciji udruženog rada već i planiranje razvoja kulture (izrada srednjoročnih planova), kao i sistem indikatora za procenu razvijenosti kulture u organizacijama udruženog rada. Na početku je dat Sadržaj.

Osnovi programske koncepcije za Dom kulture Trgovište

U ovom istraživanju, Milivoje Ivanišević daje predlog programske koncepcije za Dom kulture Trgovište na osnovu podataka o opštini i naselju Trgovište i na osnovu saznanja o kulturnoj i društvenoj ulozi i funkciji domova kulture (na primeru aktivnosti Doma kulture u Novoj Varoši). Planirano je da Dom kulture Trgovište bude savremen i moderan objekat koji može da zadovolji sve kulturne potrebe Trgovišta za nekoliko narednih decenija. Pod kulturnim potrebama se podrazumeva postojanje: biblioteke, univerzalne dvorane, društvenog kluba, čitaonice štampe i izložbenog prostora, odnosno programa za ispunjavanje obrazovno-kulturnih, amaterskih i sportskih aktivnosti. Većina podataka preuzeta je iz upitnika koji je dobijen u okviru studije „Kulturne aktivnosti na nedovoljno razvijenim područjima SR Srbije bez autonomnih pokrajina“, a na osnovu standarda i normativa za delatnost kulture.

Osnovni elementi programske koncepcije za Dom kulture Tutin

U ovom istraživanju, Milivoje Ivanišević daje predlog programske koncepcije za Dom kulture u Tutinu. Polazna osnova za to jeste sagledavanje realnih potreba i uslova u kojima treba da dođe do izgradnje ovog doma kulture. Prilikom definisanja potreba, vodilo se računa o dovoljno komfornom rešenju za sve delatnosti i aktivnosti koje treba da budu deo budućeg Doma kulture. S obzirom na to da je stanje u opština Tutin takvo da ne postoji gotovo ništa od potrebnih kulturnih dobara, onda je važno poći od zadovoljavanja osnovnih potreba. Pod osnovnim potrebama se podrazumeva postojanje: biblioteke, univerzalne dvorane, društvenog kluba, čitaonice štampe i izložbenog prostora, radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, amaterskih i sportskih aktivnosti. Većina podataka preuzeta je iz upitnika koji je uobličen za projekat „Kulturne aktivnosti na nedovoljno razvijenim područjima SR Srbije bez autonomnih pokrajina“. Dosta pomenutih elemenata i sugestija je provereno kroz praksu sličnih institucija kod nas i u svetu, i zasnovano je na teoriji o radu i funkciji ovakvih ustanova.

Razvoj kulture (kulturne promene) u novovaroškom kraju

U nacrtu ove studije, Vera Ikonomova govori o razlogu njenog nastanka, a to je namera da se prikažu efekti delovanja jednog kulturnog objekta, konkretno – da se objasni aktivnost Doma kulture u Novoj Varoši. Domovi kulture su se kod nas gradili ubrzo nakon Drugog svetskog rata, preuzimajući kulturnu funkciju koju su nekada imale škole. U pojedinim mestima, dom kulture je jedina i najviša instanca u kojoj se neguje kultura utičući na estetsko vaspitanje i kulturni razvoj tog kraja. Predmet istraživanja je dvojak: sa jedne strane, to je delatnost Doma kulture u Novoj Varoši i ljudi zaposlenih u njemu, a sa druge strane – to su stanovnici samog grada. Autorka je postavila za cilj ove analize da se utvrdi koliko Dom kulture u Novoj Varoši odgovara svojim programom potrebama i željama publike i koliko podstiče nove kulturne potrebe. Zbog toga su ukratko prikazani sledeći preduslovi: ekološki, ekonomski, demografski i socijalni, a koji su relevantni za kulturni razvoj date sredine. U nacrtu studije, V. Ikonomova se služi sledećim metodama: analiza postojeće dokumentacione građe; prikupljanje podataka na osnovu intervjuisanja građana Nove Varoši; prikupljanje podataka o mišljenju, radu Doma kulture i potrebama građana na osnovu upitnika koji je posebno formiran za potrebe istraživanja. Na početku nacrta je dat Sadržaj.

Stanje i aktuelni problemi delatnosti kulture u opštini Vranje (Analiza)

Naručilac ovog istraživačkog projekta je Samoupravna interesna zajednica kulture opštine Vranje, a izvršilac Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. U okviru preduzetog istraživanja, Milivoje Ivanišević konstatuje da su problemi kulturnog razvoja, prisutni u ovoj opštini, karakteristični i za druge gradove i opštine u Srbiji. Polazi od analize aktuelnog stanja u opštini, i to u pogledu kulture i kulturnih potreba, ispitujući mogućnosti njihovog racionalnijeg i efikasnijeg organizovanja. Ujedno ispituje i položaj delatnosti kulture u odnosu na ekonomske mogućnosti i njen status u društvenoj politici razvoja. U analizi primenjuje metode anketiranja i intervjuisanja lica zaposlenih u institucijama kulture, u drušveno-političkim i privrednim radnim organizacijama, kao i lica na rukovodećim mestima tih institucija. Ovu analizu treba prihvatiti kao presek opšteg stanja viđenog i prikazanog na osnovu raspoložive dokumentacije i mišljenja, kao i na osnovu podataka dobijenih iz anketa i intervjua. Nakon analize rezultata, uslediće projekcija budućih programa i planova. Na početku istraživanja dat je Sadržaj.