Prikazan jedan rezultat

Društveno-ekonomski položaj radnih ljudi koji ličnim radom samostalno u vidu zanimanja obavljaju umetničku ili neku drugu kulturnu delatnost

Na početku ovog istraživanja, grupa autora govori o zakonskim pretpostavkama za konstituisanje umetničkog zanimanja, odnosno o ustavnim odredbama kojima je utvrđen društveno-ekonomski položaj radnih ljudi koji ličnim radom samostalno, u vidu zanimanja, obavljaju umetničku ili drugu kulturnu delatnost. Njihova prava i obaveze bi trebalo da budu jednaka sa onima koja imaju radnici u OUR-ima. Ostvarivanje tih prava i obaveza se obezbeđuje samoupravnim sporazumevanjem u okviru SIZ-ova i OUR-a u oblasti kulture, i odgovarajućih udruženja sa kojima ovi samostalni umetnici sarađuju. Imaju pravo na socijalno osiguranje, ali i obavezu plaćanja poreza od autorskih prava i patenata. Ipak, što se tiče obavljanja njihove umetničke delatnosti i plasmana umetničkih proizvoda, to ostaje u domenu ličnog snalaženja umetnika. Za potrebe ovog istraživanja, anketirani su književnici i književni prevodioci, dok su statistički podaci o likovnim i muzičkim umetnicima preuzeti iz prethodnih istraživanja o njihovom društvenom i materijalnom položaju. Autori ovog istraživanja ističu dva osnovna pitanja: šta za društvo znači odvajanje sredstava za samostalne umetnike i koliko je rad samostalnih umetnika društveno afirmisan. Ova pitanja su takođe blisko povezana sa kreiranjem kulturne politike u našoj zemlji.