Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Idejni aspekti masovne kulture u Beogradu

U ovom istraživanju, autori su pokušali da situiraju masovnu kulturu unutar vrednosnog i normativnog sistema socio-kulturnog konteksta grada Beograda. Kroz empirijsko i teorijsko utemeljenje, cilj je bio istražiti ovaj složen i protivrečan fenomen kulturnog i društvenog života Beograda. Pojava masovne kulture se vezuje za nastanak industrijskog i urbanog društva, što je neraskidivo povezano sa kapitalističkim načinom proizvodnje, odnosno tržišnim vrednovanjem i profitom. U tim okolnostima, javljaju se i potrošači kulturnih dobara, koja pak bivaju posmatrana kao roba. Poput privredne delatnosti, i kulturna industrija teži što širem tržištu radi ostvarivanja što veće zarade. Stoga polazi od potreba i ukusa najšire publike, obuhvatajući svet zabave i bekstvo od svakodnevnih obaveza. U ovom tekstu prikazana je ekonomska strana masovne kulture (uz razlike između pojedinih područja kulture), a dat je i pogled na razvoj, ekonomiku, marketing i tržište masovne kulture. Kroz empirijsko istraživanje dat je prikaz publike novokomponovane narodne muzike (njen socio-kulturni profil, recepcija, karakteristike i sl.), uz uporedni pregled načina korišćenja slobodnog vremena elitističkog i populističkog kulturnog modela, detaljniju analizu stila života ove dve publike, kreiranje njihovog imidža i uzora. Na kraju, ukazano je na kulturnu funkciju televizije i Beogradskog programa, dakle, na njihovo mesto u masovnoj kulturi, uz podatke o gledanosti određenih TV programa. U okviru teksta nalaze se: Sadržaj, grafikoni, tabele.

Kulturne potrebe Beograda

U ovoj istraživačkoj studiji, Miloš Nemanjić se bavi istraživanjem kulturnih potreba Beograda, kao jednog specifičnog socio-kulturnog okvira za njihov razvoj. Polazi od termina „kulturne potrebe“ i daje njegovo istorijsko tumačenje, osvrćući se na komponentu slojevitosti kulturnih potreba. Potom, daje detaljnu analizu strukture stanovništva Beograda, kao i društvene strukture, odnosno strukture društvenih grupa i slojeva grada. Polazeći od činjenice da socio-kulturno okruženje utiče na nastanak i razvoj kulturnih potreba, u istraživanju se poseban akcenat stavlja na analizu mreže ustanova kulture u Beogradu (i njihov teritorijalni razmeštaj). Ova institucionalna mreža je osnova zadovoljavanja kulturnih potreba beogradskog stanovništva, jer ustanove kulture, zapravo, predstavljaju instrument kulturne politike kojim se usmerava kulturni razvoj jedne društvene zajednice. U poslednjem poglavlju, kroz analizu međusavisnosti kulturne ponude Beograda i kulturnih potreba stanovnika Beograda, otkrivaju se ključne tačke kulturne politike grada, sa preporukama kako je unaprediti i u kom pravcu dalje usmeriti. Kada su u pitanju kulturne potrebe Beograđana, u ovoj istraživačkoj studiji se, u okviru analize, koriste podaci koji su dobijeni tokom brojnih istraživanja koja su se bavila Beogradom kao složenom socio-kulturnom i urbanom sredinom.

Savez komunista Jugoslavije i idejna pitanja u kulturi 1945–1978.

Ova naučno-istraživačka studija je rezultat istraživanja kulturne politike koju je Savez komunista Jugoslavije afirmisao i utemeljivao u periodu od 1945. do 1978. godine. Istraživanje je obuhvatilo sve etape i pojave koje su bile prelomne u čitavom posleratnom periodu, uz sagledavanje promenljivog odnosa između razvoja kulture kao socijalnog ili kao političkog podsistema. Kako bi kulturni razvoj u navedenom periodu bio potpun, predstavljene su kulturne delatnosti i odnosi Saveza komunista Jugoslavije prema njihovoj ulozi i doprinosu. Akcenat je stavljen na najkrupnije događaje u SKJ: na njegove kongrese, na stavove koji su zauzimani u odnosu na ukupnu kulturnu delatnost i kulturni život. U tom delu sadržana je razrada najključnijih pojmova kulturnog života i teorije kulture, pojmova koji bliže određuju pojave i procese kulturne prakse. Tokom posleratnog razvoja, u kulturnom životu se provlači stvaralačka marksistička kritika kao nezaobilazan činilac ukupnog kulturnog stvaralaštva. Posebno je razmatrano važno obeležje društvene zajednice – višenacionalnost, pa samim tim i postojanje višenacionalnih kultura, jezika i tradicija u okviru Jugoslavije. U poslednjem poglavlju, dat je pregled izdavačke delatnosti u posleratnom periodu koja se neposrednije odnosi na Savez komunista Jugoslavije i njegovu aktivnost. Ova studija ima Sadržaj.