Prikazani svi od ukupno 5 rezultata

Analiza velikih priredbi u Jugoslaviji

Autor ovog istraživačkog projekta, Dimitrije Vujadinović, ukazuje na to da je krajem 60-ih i početkom 70-ih godina nastao najveći broj smotri, festivala, takmičenja, susreta i drugih vidova ispoljavanja kulturnih sadržaja. Sve tri vrste manifestacija – kulturne, turističke, ekonomske – imaju ne samo dodirnih tačaka nego se vidno prepliću i čine poseban segment kulturnog života. Imajući u vidu intenzitet kojim se odvijaju, kao i obim ispoljavanja, trebalo bi da budu od veće važnosti za kulturnu politiku zemlje. Autor analizira ove manifestacije naročito sa kulturološke tačke gledišta kroz podatke dobijene anketom. Anketa je sprovedena na slučajnom uzorku i obuhvatila je 33 „velike priredbe“, a bila je namenjena njihovim organizatorima. Ovo istraživanje sadrži grafičke i tabelarne prikaze.

Beogradsko leto – analiza razvojnih mogućnosti

Predmet ovog istraživanja jeste analiza dosadašnjeg razvoja kompleksne kulturne manifestacije „Beogradsko leto“ i ukazivanja na njene dalje razvojne mogućnosti. U središtu istraživačkog interesovanja autora su kulturno-politički i organizacioni aspekti „Beogradskog leta“, u cilju definisanja oblika koji bi omogućili potpuno korišćenje prednosti Beograda kao prvorazrednog kulturnog središta (koncentracija kulturnih ustanova, organizacija i stvaralaca na jednoj strani i publike na drugoj). Predložene su mogućnosti eliminisanja ili svođenja na najmanju meru nekih ograničavajućih okolnosti (u prvom redu, ograničenih materijalnih sredstava i nepostojanja delatnosti organizacionog modela „Beogradskog leta“). Metodološki gledano, ovoj kulturnoj manifestaciji se pristupilo kao svojevrsnoj studiji slučaja, sa ciljem saznavanja njenih najvažnijih odlika; obavljeni su razgovori u institucijama koje su se bavile organizacijom „Beogradskog leta“ (Kulturni centar Beograda i Dom omladine Beograda). U okviru istraživanja, detaljnije su razrađeni: počeci manifestacije, njen turistički značaj, prostor odvijanja, marketing vezan za ovu manifestaciju, tipologija programa (domaći programi i gostovanja), organizacioni, kao i kulturni i privredni aspekti. Na početku analize dat je Sadržaj.

Kulturne manifestacije u SR Srbiji (Pregled dokumentacione građe iz RZK)

U okviru ovog bibliografskog pregleda dat je popis dokumentacione građe koja se tiče kulturnih manifestacija organizovanih od strane RZK na teritoriji SR Srbije do 1977. godine.

Osnovne razvojne programske koncepcije velikih kulturnih manifestacije – Vukov sabor, programske i razvojne mogućnosti

U okviru ovog istraživačkog projekta, autori razmatraju potrebu održavanja kulturne tradicije koju nam je ostavio Vuk Stefanović Karadžić, a što je povezano sa unapređenjem osnovne ideje, kao i osavremenjavanja koncepta Vukovog sabora u samoupravnom socijalističkom društvu. Ističe se da su u okviru ovog sabora učestvovali najistaknutiji predstavnici kulturnog života, kao i predstavnici stranih naučnih ustanova i univerziteta. Takođe, navodi se da je, pored redovnih programa, pokrenuto još nekoliko akcija: održavanje naučnih skupova povodom Vukovog sabora, književnih večeri u Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Loznici i večeri guslara Jugoslavije, osnivanje lista „Vukov sabor“, izdavanje knjige o dobitnicima Vukovih nagrada, učestvovanje osnovnih škola, organizovanje izložbi samoukih likovnih umetnika, prostorno uređivanje memorijalnog prirodnog spomenika Tršić, oživljavanje manastira Tronoša. Cilj autora ovog istraživanja jeste da izlože sa jedne strane šta je do sada učinjeno da bi se manifestaciono obeležio spomen na Vuka, a sa druge strane – kako stvaralački dalje razvijati i negovati njegovo delo. Stoga se navode najznačajnija mišljenja kulturnih i javnih radnika o (ne)iskorišćenim mogućnostima ove tradicionalne manifestacije, kao i kritičke opaske na vidove njenog dotadašnjeg održavanja, a do čega se došlo metodom anketiranja. Predložene su mere i akcije koje bi valjalo preduzeti u toku navedenog srednjoročnog plana, ali i mogućnosti za dugoročnije planiranje vukovske tradicije. Na početku teksta je Sadržaj, a na kraju se nalazi pet priloga.

Pregled kulturnih manifestacija koje se održavaju na teritoriji SR Srbije – dokumentacija I, II, III

Za istraživački projekat „Kulturne manifestacije u Srbiji“ dr Radoslava Đokića korišćeno je nekoliko dokumentacionih građa, koje su gore navedene. Veliki broj kulturnih manifestacija koje su se održavale na teritoriji SR Srbije pokazuje da sve sredine imaju potrebu da ih organizuju. Kulturne manifestacije doprinose ukupnom kulturnom životu Republike i predstavljaju jednu od bitnih karakteristika kulturne situacije. Izraz su samoupravnih ambicija u kulturi određene sredine; prirodno, više ih ima u razvijenim sredinama. S obzirom na to da u SR Srbiji postoji veliki broj kulturnih manifestacija različitog karaktera, javila se potreba da se uradi njihova analiza sa više aspekata, a to postavlja i potrebu njihove klasifikacije. Pregledi su napravljeni prema planu Republičke zajednice kulture: Pozorišne manifestacije; Književne manifestacije; Sajmovi knjiga; Muzičke manifestacije; Folklorne manifestacije; Likovne mainifestacije; Filmske manifestacije; Fotografija; Memorijalne manifestacije; Manifestacije mladih i za mlade. Dat je i pregled izdataka RZK za kulturne manifestacije. Tekstovi imaju Sadržaj i tabele.