Prikaz 25–28 od 28 rezultata

Razvoj kulture u Srbiji van teritorije SAP za period 1981–1985. (analiza)

Ova istraživačka studija predstavlja sažeti sociološki pregled postojećih društvenih i materijalnih uslova razvoja kulture u Srbiji, jednoj od šest konstitutivnih republika nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, sa ciljem sagledavanja mogućnosti za planiranje u narednom srednjoročnom periodu (1986–1990). U pitanju je analiza koja podrazumeva procenu ostvarenih rezultata svih relevantnih područja planiranja zasnovanu na statističkim i dokumentalističkim podacima, kao i sociološkim istraživanjima pojedinih kulturnih pojava i delatnosti. Istraživanje ima četiri celine. Prvi deo analize posvećen je kulturi svakodnevnog života; drugi deo predstavlja analizu kulturnih delatnosti i receptivnih oblika kulture (izdavačka, filmska, dramska, muzička, muzičko-scenska, likovna i primenjena kultura, delatnost muzeja i galerija), dok su difuzija i recepcija kulture sagledane kroz delatnost radničkih i narodnih univerziteta i domova kulture/centara za kulturu, kao i kroz kulturu zaštite i kulturnu baštinu. Treća celina analize odnosi se na kulturni pluralizam i kulturnu saradnju, i obuhvata razvoj kulture narodnosti koje žive na teritoriji Srbije, kulturu Roma kao etničke grupe, međurepubličku, međupokrajinsku, i međunarodnu kulturnu saradnju. Četvrta celina je posvećena materijalnim osnovama kulture, tj. finansiranju kulture. Na početku istraživanja nalazi se Sadržaj, a u okviru istraživanja su tabelarni prikazi.

Razvoj kulturnih delatnosti u Beogradu – osnovne pretpostavke i program razvoja 1971–1975–1985. (Izvod iz studije)

Ovde je dat izvod iz istoimene studije koji je pripremljen za javnu diskusiju. Celokupna istraživačka studija grupe autora rađena je za potrebe Skupštine grada Beograda. U radu, autori primenjuju stastističku klasifikaciju prema kojoj se sve kulturne delatnosti dele na dve grupe: kulturno-prosvetne i umetničko-zabavne. Ističu da iz odnosa kulturnih delatnosti i kulturnih potreba proizilaze bitni problemi kulturnog razvoja i planiranja u oblasti kulture. Upućuju na to da bi pod kulturnim razvojem trebalo da se podrazumeva takav razvoj pojedinih elemenata, kako u okviru kulturnih delatnosti tako i u okviru kulturnih potreba, koji bi ova dva pola jedne celovite (kulturne) pojave doveo u skladan odnos. To znači kvantitativno proširivanje i kvalitativno obogaćivanje kulturnih delatnosti i kulturnih potreba. Studija je podeljena na tri poglavlja. U prvom poglavlju, autori analiziraju društveno-ekološki okvir Beograda i elemente morfološke strukture stanovništva Beograda. U drugom poglavlju, bave se odnosom između privrednog rasta i razvoja kulture, kao i ekonomskim položajem kulturnih delatnosti, sa posebnim osvrtom na probleme finansiranja kulturnih delatnosti i investicionog ulaganja u njih. Treće i najobimnije poglavlje sadrži analizu stanja različitih tipova ustanova kulture Beograda, sa predloženim planom razvoja u narednih pet godina za svaki tip ustanove. Analizom su obuhvaćeni sledeći tipovi ustanova grupisani prema pretežnoj kulturnoj delatnosti koju obavljaju: narodni radnički univerziteti, domovi kulture i kulturni centri; muzeji, arhivi, zbirke, galerije; biblioteke i čitaonice; pozorišta, opera, filharmonija, ansambli. U okviru istog poglavlja posebno su analizirani uslovi za zabavu i razonodu, kao i amaterska kulturno-umetnička delatnost u Beogradu. Na početku se nalazi Sadržaj, a u okviru teksta su i tabelarni prikazi statističkih podataka.

Slobodno vreme i mogućnost zadovoljavanja kulturnih potreba porodice

Ovaj istraživački projekat je deo globalnog projekta „Društvena politika prema porodici“, započetog krajem 1975. godine, čiji je nosilac Institut za socijalnu politiku. Cilj ovog projekta je istražiti položaj porodice u našem društvu i u kojoj meri se ostvaruje ustavno načelo o društvenoj zaštiti porodice, kako bi se ustanovili ključni problemi čije bi rešavanje doprinelo unapređenju celog sistema. Takođe, važno je da se prikaže značaj koji ima porodica u kulturnom uzdizanju. Namera je da rezultati doprinesu izradi plana zaštite porodice kao dela Dugoročnog razvoja programa SR Srbije do 1986. godine. Naime, ukazuje se na to da se planiranje kulturnog razvoja ne može relevantno ostvariti bez sagledavanja potreba porodica. Planirano je da se projekat relizuje u tri etape sa tri posebna predmeta istraživanja. S obzirom na to da je predstavljen radni materijal projekta, pored metodoloških objašnjenja prikazan je i plan aktivnosti projekta, kadrovi i predlog budžeta ovog istraživačkog projekta.

Zadovoljavanje kulturnih potreba beogradske dece predškolskog uzrasta: uporedna analiza socijalizacijske prakse i socio-kulturnih uslova odrastanja

U fokusu ovog istraživanja su pitanja socijalizacije i individualnog razvoja dece u uslovima savremenog gradskog života. U tom smislu, predmet istraživanja usmeren je na proučavanje dinamike složenih uzajamnih odnosa koji se u dužem vremenskom razdoblju uspostavljaju između deteta i njegovog fizičkog i socijalnog okruženja. Ružica Rosandić je postavila problem, predmet i zadatke istraživanja, teorijska polazišta i metodologiju, dok su ko-autori ispitivali određene teme, takođe metodološki obrađene, a koje se tiču okruženja, sistema normi, socijalizacije – vezano za decu u Beogradu. Istraživanje ima nekoliko ciljeva: da sa stanovišta „grad po meri deteta“ sistematski ispita uslove odrastanja beogradske dece; da prouči socijalizacijsku praksu u bitnim kontekstima detetovog odrastanja; da longitudinalno, odnosno uporedno, prati proces socijalizacije jedne generacije beogradske dece onako kako ona živi i odrasta u pojedinim i bitnim društvenim kontekstima. Istraživanje ima teorijski i praktični karakter. Rezultati koji su prezentovani u radu dobijeni su tokom 1989. godine i predstavljaju pilot istraživanje kojim su proverene tehnike i postupci planirani za nastavak istraživanja tokom 1990. godine. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, u okviru istraživanja dati su upitnici koji su korišćeni, a na kraju su prilozi, odnosno tabelarni pregledi demografskih osobenosti posmatrane generacije.