Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Kulturni razvoj zemalja sa više nacija i/ili etničkih grupa; Cultural Development in countries containing different national and/or ethnic groups

U ovom izveštaju je dato uvodno izlaganje Stevana Majstorovića tokom sastanka održanog u Beogradu 28. i 29. aprila 1976. posvećenog temi „Razvoj kulture u zemljama sa više nacija ili/i etničkih grupa“, a u okviru Uneskovog programa „zajedničkih studija” (joint studies). Zajedničke studije u oblasti kulture predstavljaju mogućnost podsticanja evropske kulturne saradnje između država, kao i naroda. Cilj pomenutih budućih komparativnih studija je da 1. definišu status i potencijal kultura za slobodnim izrazom i razvojem i 2. da analiziraju ulogu ovih kultura kao važnih faktora u kulturnoj razmeni i medijatora za njihovo bolje razumevanje. Ovo vodi ka razmeni iskustava i proširenju saznanja, te obaveštenosti o problemima kulturnog razvoja zemalja sa više nacija, narodnosti i etničkih grupa. Za koordinatora istraživanja je odabrana Jugoslavija. U svom izlaganju, S. Majstorović se naročito zadržao na predlogu dve varijante pristupa utvrđivanju zajedničkih elemenata da bi mogla da se obavi ova komparativna studija, a koje otvaraju i dve dimenzije zadatka koji će se praktično naći pred zemljama učesnicama. Dat je izveštaj sa zaključcima donetim na prvom sastanku stručnjaka evropskih zemalja o izradi zajedničkih studija u oblasti kulture. U poslednjem dokumentu se govori o pripremi sastanka sa jugoslovenskim stručnjacima iz ove oblasti u aprilu 1977. godine, o angažovanom timu iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, kao i o potrebnim finansijskim sredstvima za realizovanje istraživanja kod nas.

Nacionalno i jugoslovensko u našoj savremenoj kulturi

U ovom Zborniku radova prikazani su rezultati sa istoimene teorijske tribine, održane 10. oktobra 1989. godine, u organizaciji Centra za marksizam Univerziteta u Beogradu i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka SR Srbije. Učešće u raspravi je uzelo tridesetak naučnih i javnih radnika koji su svojim izlaganjima nastojali da razmotre relaciju nacionalnog i jugoslovenskog u našoj savremenoj kulturi. Pored referata i autorizovanih diskusija iznetih na skupu, objavljeni su prilozi četrnaest autora o jugoslovenskoj kulturi, nacionalnim kulturama, odnosu kulture i masmedijske komunikacije, nacionalnim pismima, pravopisu itd. Cilj izdavanja Zbornika je omogućiti širem krugu naučnih i javnih radnika, pa i najširoj publici uopšte, da se upozna sa stavovima i idejama iznetim na skupu. Cilj je bio i pružiti značajan doprinos aktuelnim raspravama o složenom istorijskom kulturnom procesu susretanja i prožimanja različitih kultura u okvirima zajedničke države. Zbornik radova ima Sadržaj, a na kraju je dat Pregled izdanja Centra za marksizam Univerziteta u Beogradu.

Od kulturnog pluralizma ka identitetu nacionalne kulture

Ovaj naučni rad je nastao u okviru Okruglog stola „Etnos, narod, nacija“ Marksističkog centra CK SK Srbije. Veselin Ilić se bavi istraživanjem kulturnog pluralizma u konstituisanju nacionalne kulture Srba primenom genetsko-dijalektičke, istorijske metode u kojoj se ne zapostavljaju sociološka ni kulturološka značenja fenomena koji se analizira. U uvodnom delu rada, autor otvara pitanje terminologije savremene nauke u kulturi kao metodološkog problema. U tom smislu, ističe pojavu mitologizacije, odnosno nepreciznog, nepotpunog i suprotstavljenog upotrebljavanja pojmova kao što su: rod i pleme, jezik i mit, magija i religija, kult i kultura, narod i nacija, identitet i pluralizam. Daje kratki prikaz korišćenja pojmova etnos i nacija kroz različite epohe, osvrćući se i na njihove semantičke nanose koji su nastali usled različitih istorijsko-kulturnih i ideoloških koncepcija. Imajući u vidu da u savremenoj nauci ne postoje pouzdani tragovi o mogućim izvorima prvobitne kulture Srba, autor iznosi pretpostavku o dva moguća dominantna izvora: 1) slovenska (srpska) mitologija i 2) arhaična ratnička kultura koja se uporedo razvija sa kulturom obrade zemlje. Tragovi o kultnom poreklu južnoslovenskih kultura na balkanskom tlu interpretiraju se kroz analizu kultnih mitoloških i simboličkih značenja Madarskog konjanika, jednog od retko sačuvanih slovenskih spomenika na balkanskom tlu.

Razvoj kulture u Srbiji van teritorije SAP za period 1981–1985. (analiza)

Ova istraživačka studija predstavlja sažeti sociološki pregled postojećih društvenih i materijalnih uslova razvoja kulture u Srbiji, jednoj od šest konstitutivnih republika nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, sa ciljem sagledavanja mogućnosti za planiranje u narednom srednjoročnom periodu (1986–1990). U pitanju je analiza koja podrazumeva procenu ostvarenih rezultata svih relevantnih područja planiranja zasnovanu na statističkim i dokumentalističkim podacima, kao i sociološkim istraživanjima pojedinih kulturnih pojava i delatnosti. Istraživanje ima četiri celine. Prvi deo analize posvećen je kulturi svakodnevnog života; drugi deo predstavlja analizu kulturnih delatnosti i receptivnih oblika kulture (izdavačka, filmska, dramska, muzička, muzičko-scenska, likovna i primenjena kultura, delatnost muzeja i galerija), dok su difuzija i recepcija kulture sagledane kroz delatnost radničkih i narodnih univerziteta i domova kulture/centara za kulturu, kao i kroz kulturu zaštite i kulturnu baštinu. Treća celina analize odnosi se na kulturni pluralizam i kulturnu saradnju, i obuhvata razvoj kulture narodnosti koje žive na teritoriji Srbije, kulturu Roma kao etničke grupe, međurepubličku, međupokrajinsku, i međunarodnu kulturnu saradnju. Četvrta celina je posvećena materijalnim osnovama kulture, tj. finansiranju kulture. Na početku istraživanja nalazi se Sadržaj, a u okviru istraživanja su tabelarni prikazi.