Prikazan jedan rezultat

Kulturna ponuda Beograda, Publika centara za kulturu (Kultura – Istraživanje, sv. 3)

U okviru ovog izdanja objedinjena su dva istraživačka rada: „Kulturna ponuda Beograda“, čiji je autor Branimir Stojković, i „Publika kulturnih centara Beograda“, na kojem je radio istraživački tim. Ova dva istraživanja su spojena iz dva razloga: mesto istraživanja je isto (Beograd), a i predmeti istraživanja se dopunjuju. Cilj prvog rada jeste da pruži što potpuniji pregled kulturnih zbivanja u Beogradu tokom 1980. godine, a cilj drugog rada je da istraži likovnu, muzičku i pozorišnu publiku kulturnih centara Beograda. U prvom istraživanju primenjen je vremensko-prostorni pristup u kombinaciji sa analizom sadržaja. Naime, u Beogradu, koji je veliko kulturno središte, održava se svakodnevno niz raznovrsnih kulturnih programa koji predstavljaju ono što se može nazvati kulturnom ponudom (pozorišne i bioskopske predstave, koncerti, izložbe, književne večeri, predavanja, tribine itd.). Na kraju ovog rada dat je tabelarni prikaz kulturne ponude po opštinama, odakle se stiče slika o njenoj neujednačenoj teritorijalnoj raspoređenosti, kao i o različitom sadržaju koji se nudi. U drugom istraživanju, polazi se od razlike u postojanju ustanova kulture sa jednom svrhom i organizacionom strukturom i onih sa više svrha (polivalentni centri, kulturni centri, domovi kulture, narodni i radnički univerziteti i sl.). Kao instrument istraživanja odabrano je anketiranje, koje je sprovedeno u zavisnosti od centra za kulturu, kao i od umetničkog programa. S tim u vezi, analizirani su rezultati anketiranja u centrima za kulturu, kao i posebno likovna, muzička i pozorišna publika u okviru ovih centara, uz tabelarne prikaze.