Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Kulturne politike gradova Srbije – Kulturni resursi grada Novog Sada

Publikacija je nastala kao deo šireg istraživačkog projekta „Lokalne kulturne politike“ koji je sproveden u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka 2009/10. godine, obuhvativši 21 lokalnu samoupravu sa statusom grada. Tom prilikom izostavljeni su gradovi Beograd i Novi Sad, polazeći od pretpostavke da njima treba posvetiti posebna istraživanja, s obzirom na činjenicu da imaju najbrojniju kulturnu infrastrukturu. Sledeći osnovnu ideju i metodologiju šireg istraživačkog projekta, istraživanje „Kulturna politika Grada Novog Sada“ je imalo za cilj mapiranje aktivnih aktera u kulturi Novog Sada i njihovih osnovnih resursa. S tim u vezi, zamisao autora i koordinatora istraživanja bila je da se prvenstveno obuhvate gradske ustanove kulture. Takođe, zbog obimnosti kulturne infrastrukture grada Novog Sada, osnovni kriterijum da se akteri pozovu za učešće u istraživanju bio je da deluju samostalno i da imaju status pravnog lica. Mapiranje osnovnih resursa aktera u kulturi grada Novog Sada vršeno je kroz upitnike prilagođene različitim akterima (muzeji, galerije, biblioteke, arhivi, pozorišta, polivalentni centri, udruženja i dr), a prikupljeni podaci se odnose na period 2007–2009. Dodatne informacije dobijene su putem polustrukturisanih individualnih i grupnih intervjua koji su vođeni sa donosiocima odluka na gradskom nivou, predstavnicima ustanova kulture i udruženja u kulturi. U publikaciji je predstavljen resor kulture u gradu Novom Sadu za koji je zadužena Gradska uprava za kulturu, a zatim slede prikazi ustanova kulture i udruženja, bazirani na tekstualnim, tabelarnim i grafičkim prikazima njihovih osnovnih resursa. Podaci prikupljeni za grad Novi Sad korišćeni su u publikaciji „Kulturni resursi okruga Srbije“ u formi komparativnog prikaza opština i gradova kao okružnih centara.

Kulturne politike gradova u Srbiji-Kulturni resursi grada Beograda

Nadovezujući se na ideju istraživanja „Lokalne kulturne politike“ i „Kulturne politike okruga Srbije“ koje je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka sproveo u 2009. i 2010. godini, tokom 2011. godine je realizovano istraživanje „Kulturna politika Grada Beograda“. Sledeći osnovnu ideju navedenih istraživanja „osnaživanje lokalnih kulturnih kapaciteta, podrška procesu decentralizacije u oblasti kulture i doprinos definisanju kulturne politike Srbije“. Istraživanje „Kulturna politika grada Beograda“ je imalo za cilj mapiranje aktivnih aktera u kulturi grada Beograda i njihovih osnovnih resursa. Time je ovo istraživanje, zajedno sa prethodnim, doprinelo sagledavanju stanja, ne samo lokalnih kulturnih sistema, već i kulturnog sistema Srbije.Publikacija se sastoji iz 3 poglavlja. Posle uvodnog dela, u kome su opisani ciljevi, metodologija i struktura publikacije, nalazi se poglavlje posvećeno resoru kulture Grada Beograda, posebno Gradskom sekretarijatu za kulturu u čijoj je nadležnosti resor kulture na teritoriji Grada, i uporedni prikaz podataka vezanih za kulturu gradskih opština. Potom sledi poglavlje koje obuhvata prikaze svake gradske opštine ponaosob, predstavljene po azbučnom redu.