Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Kulturni život sela na teritoriji uže Srbije (Istraživanja i Dokumentacija, sv. 6)

Ova studija je nastala u skladu sa zadacima koje je postavio VII kongres SK Srbije a koji su vezani za pokretanje šire i organizovanije društvene aktivnosti u preobražaju sela. S obzirom na to da su osnovni postulati socijalističkog društva – pravo svih radnih ljudi da ravnopravno uživaju plodove kulture, važno je stvoriti uslove koji bi omogućili brže razvijanje samoupravnih odnosa na selu. Cilj autora ove studije jeste da pokažu i ukažu na to koliko nedovoljna pismenost, nepostojanje permanentnog stručnog obrazovanja, slaba komunikacija grad – selo, siromašan društveni i kulturni život ljudi na selu utiču na ozbiljne gubitke u poljoprivrednoj proizvodnji i, uopšte, na veću produktivnost, dohodak i životni standard. Usled nedostatka statističkih podataka o radu kulturnih ustanova u opštinskim centrima, autori su se bavili analizom samo društveno organizovanih oblika kulturnog delovanja i materijalnim problemima koji ih uslovljavaju, kao i problemima proizvođačke kulture i značaja škole u razvijanju kulturnog života na selu. Pored prikaza stanja kulturnog života i aktivnosti, kao i osnovnih uslova za razvoj kulture u seoskim naseljima, dat je i predlog mera za dalji razvoj kulture na selu. Na početku studije nalazi se Sadržaj, a u poslednjem delu su tabelarni prikazi.

Materijalne osnove kulturnog života sela u Srbiji (Dokumentacija, sv. 11)

S obzirom na to da oko 70% ljudi od ukupnog broja stanovništva u Srbiji živi u selima i manjim naseljima, i da su kulturne institucije uglavnom koncentrisane po gradovima, u ovom istraživanju Mirjana Nikolić i Milivoje Ivanišević otvaraju pitanje kako stanovnici manjih naselja mogu da zadovolje svoje kulturne potrebe i koliko su im kulturna dobra dostupna. Lokacija kulturnih i umetničkih ustanova, solidna materijalna osnova za bavljenje kulturnim aktivnostima i sl., osnovni su problemi koje treba razrešiti da bi moglo uopšte da se govori o stepenu ostvarenosti prava na kulturu u seoskim naseljima. U okviru istraživanja pošlo se od statističkih podataka o stanovništvu Srbije, rasprostranjenosti poljoprivrednog tipa opština, nerazvijenim opštinama, sprovedenoj elektrifikaciji, postojanju škola, narodnih i radničkih univerziteta. Izloženi su podaci o razvoju pismenosti, čitalaštva, štampe, radio i TV programa, opremljenosti i aktivnosti domova kulture, zaposlenim kadrovima u njima. Navedene su i statistički obrađene opštine sa najnižim kulturnim standardima. Na početku ovog istraživanja dat je Sadržaj, a u poslednjem delu prikazane su tabele sa statističkim podacima i podacima dobijenim iz upitnika koji je poslat domovima kulture, kao i mape.