Prikazan jedan rezultat

Dosije kulture Beograda, godina 1980. II

Dosije kulture Beograda II predstavlja izvor sistematizovanih podataka o stanju u kulturi i razvijenosti kulturnih delatnosti na teritoriji grada 1980. godine. Pored posedovanja stručnih i naučnih podataka, pravljen je s namerom da pomogne nosiocima kulturne politike u planiranju njihovih kulturnih aktivnosti na objektivnim činjenicama. Takođe, na ovaj način i lokalne sredine su mogle da steknu uvid u sopstvene potencijale, kao i u svoj položaj u odnosu na druge sredine. Od koristi je bio i društveno-političkim organizacijama kulture Beograda u cilju praćenja stanja u ovoj oblasti. Podaci za Dosije kulture prikupljali su se svake druge godine i to iz nekoliko izvora: organizacija udruženog rada u kulturi, samoupravno-interesnih zajednica kulture i iz mesnih zajednica. Za Dosije kulture Beograda II prikupljeni su podaci iz mesnih zajednica i kulturno-umetničkih društava. Podaci o mesnim zajednicama ticali su se nosilaca kulturne politike, planiranja kulturnog razvoja, sredstava, prostora, ostvarenih programa, saradnje, s tim da su mesne zajednice bile podeljene na pet kategorija prema broju stanovnika. O kulturno-umetničkim društvima istražene su njihove osnovne karakteristike: osnivač, broj članova, rukovodeće i umetničko osoblje, aktivnosti, sredstva, raspoloživi prostor, a dat je i adresar ovih društava i njihov raspored po opštinama. Sakupljeni podaci prema određenim grupacijama dati su u okviru tabelarnih prikaza. Na početku studije je Sadržaj.