Prikazani svi od ukupno 9 rezultata

Istraživanje u funkciji razvoja manifestacije: Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10

Nakon pilot-projekta sprovedenog 2015. godine, autori su ovo istraživanje projektovali sa ciljem kontinuiranog praćenja razvoja manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“. Na slučajnom uzorku posetilaca muzeja tokom trajanja manifestacije, u maju 2016. godine (N = 2472, ukupno 47 muzejskih lokacija u 28 gradova Srbije), sprovedena je terenska anketa sa specifičnim ciljevima: utvrđivanje demografske strukture posetilaca, ispitivanje informisanosti o manifestaciji, merenje efekata manifestacije na opažanje muzeja, ispitivanje navika posećivanja i stavova o muzejima. Pored terenske ankete posetilaca, realizovana je i elektronska anketa kustosa (prigodan uzorak, 51 predstavnik muzeja i 4 predstavnika kulturnih centara, arhiva i zavoda za zaštitu spomenika kulture). Ova publikacija je namenjena široj stručnoj publici: prikazani su glavni rezultati (34 grafikona) i njihov praktičan značaj za razvoj muzejske publike. Na početku publikacije dat je Sadržaj.

Istraživanje u funkciji razvoja manifestacije: Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10

Nakon pilot-projekta sprovedenog 2015. godine, autori su ovo istraživanje projektovali sa ciljem kontinuiranog praćenja razvoja manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“. Na slučajnom uzorku posetilaca muzeja tokom trajanja manifestacije, u maju 2016. godine (N = 2472, ukupno 47 muzejskih lokacija u 28 gradova Srbije), sprovedena je terenska anketa sa specifičnim ciljevima: utvrđivanje demografske strukture posetilaca, ispitivanje informisanosti o manifestaciji, merenje efekata manifestacije na opažanje muzeja, ispitivanje navika posećivanja i stavova o muzejima. Pored terenske ankete posetilaca, realizovana je i elektronska anketa kustosa (prigodan uzorak, 51 predstavnik muzeja i 4 predstavnika kulturnih centara, arhiva i zavoda za zaštitu spomenika kulture). Ova publikacija je namenjena široj stručnoj publici: prikazani su glavni rezultati (34 grafikona) i njihov praktičan značaj za razvoj muzejske publike. Na početku publikacije dat je Sadržaj.

Kultura i zakoni: o akterima upravljanja i o kulturnom nasleđu

„Kultura i zakoni: o akterima upravljanja i o kulturnom nasleđu“ je monografska studija nastala na osnovu rezultata istraživačkog projekta „Zakoni i kultura“ realizovanog 2017. i 2018. godine. Odnos prava i kulture je kompleksan, uzajaman i intezivan, jer je zakon i proizvođač i objekt kulture; on oblikuje individualni i grupni identitet, društvene prakse i značenje kulturnih simbola, ali sve manifestacije kulture takođe oblikuju zakon jer menjaju ono što je društveno poželjno, politički izvodivo, pravno legitimno. Odluke koje se donose u smeru implementacije javnih politika moraju imati pravni osnov te se može reći da su zakoni bazičan instrument sprovođenja i kulturne politike.
Teorijsko polazište je pružila literatura iz oblasti antropologije prava, antropologije javnih politika, studija prava i socio-pravnih studija. Teorijsko polazište je detaljno opisano u uvodnim razmatranjima. Uzimajući pravnu etnografiju kao osnovu metodološkog pristupa, autorke su pravne akte (ustave, zakone, uredbe, pravilnike, rešenja i druge dokumente) tretirale kao narative koji su svedoci intencija i akcija iz prošlosti koje svoje ishode nalaze u sadašnjosti. Analiza akata od 1945. godine na ovamo je omogućila pravljenje svojevrsne vremenske lente legislative u domenu kulture. Fokus je stavljen na pitanja upravljanja u domenu kulture na federalnom, republičkom i lokalnom nivou; te na regulativu u oblasti kulturnog nasleđa. Praktične dimenzije zakona kao instrumenta kulturne politike ispitane su u grupnim intervjuima sa akterima iz ove dve oblasti u kulturnoj politici. Upravljanje u kulturi i kulturno nasleđe jesu i dva centralna poglavlja ove monografije. U zaključnim razmatranjima rezultati istraživanja su analizirani iz perspektive ocene uticaja regulative na kulturnu politiku u Republici Srbiji.

Muzeji i društvo

Cilj autora ovog istraživanja jeste sistematska analiza postojećeg stanja muzeja – njihove materijalne i stručne osnove, ali i utvrđivanje odnosa između muzeja, kao kulturnih i naučno-istraživačkih ustanova, i pojedinih segmenata društva (školska omladina, radni ljudi, muzejska publika). Autori najpre prikazuju istorijski pregled nastanka muzeja u SFRJ, potom iznose statističke podatke o prostoru, sredstvima, kadrovima i aktivnostima muzeja u SR Srbiji za period od 1968. do 1974. godine. Dalje, govore o potrebi jačanja saradnje između muzeja i radnih organizacija na različitim nivoima, kao i planskog otvaranja muzeja za najširi krug publike, za školsku omladinu, ali i uključivanja muzeja u nastavno-obrazovi proces, što bi značilo i osnivanje službe koja bi izvršavala ovu funkciju (kustos pedagog). Sledi segment o posetiocima i publici muzeja uz statističke podatke koji ukazuju na tokove i tendencije u našim muzejima. Istraživanje je sprovedeno kroz anketiranje posetilaca odabranog uzorka muzeja (posebno u Beogradu, a posebno u SR Srbiji), kao i intervjuisanjem direktora tih muzeja. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a u okviru istraživanja su tabelarni prikazi.

Muzejska publika u Srbiji – Analiza istraživanja

Ovaj istraživački projekat je sproveden iz razloga konstatovane neophodnosti kontinuiranog sprovođenja sistematičnog teorijskog i empirijskog istraživanja muzejske publike kod nas. U okviru ovog istraživačkog projekta, Dragana Martinović je predstavila analizu rezultata anketnog istraživanja muzejske publike u Srbiji. Analiza obuhvata strukturu i karakteristike posetilaca, njihove potrebe, odnos prema samom muzeju i kulturnom životu uopšte, što sve može da utiče na stanje u muzejskim ustanovama, kao i na brojnost posetilaca. U publikaciji su objavljeni i autorski tekstovi članova ekspertskog tima (kustosi i stručnjaci iz nekoliko beogradskih muzeja) koji su učestvovali u izradi upitnika, Takođe, date su preporuke i metode za poboljšanje posete i povećanje broja stalnih posetilaca, odnosno za kreiranje prave muzejske publike kod nas. Na kraju publikacije predstavljen je anketni upitnik koji su ispitanici popunjavali, a u okviru publikacije dati su tabelarni i grafički prikazi rezultata istraživanja.

Noć muzeja kao kulturološki i društveni fenomen u Srbiji

U okviru ovog istraživačkog projekta, Dragana Martinović i Biljana Jokić daju prikaz karakteristika i razvoja kulturne i društvene manifestacije „Noć muzeja“, procenu korisnosti „Noći muzeja“ za unapređenje muzejske delatnosti, kao i rezultate ankete sprovedene među posetiocima ove manifestacije 2012. godine. Autorke iznose integralni prikaz glavnih problema u funkcionisanju muzeja u odnosu na jednodnevnu manifestaciju. Prezentuju i moguća rešenja koja podrazumevaju određene promene u organizaciji i produkciji jedne ovakve manifestacije. Publikacija obuhvata tabelarne i grafičke prikaze rezultata istraživanja. Na početku je dat Sadržaj.

Nove stalne postavke u muzejima Srbije, I deo

U okviru ovog istraživačkog projekta, Dragana Martinović je analizirala fenomen izložbene prezentacije na primerima muzeja Srbije koji su dobili novu stalnu (ili tematsku) postavku u periodu od 2007. do 2010. godine. To su sledeći muzeji: NM Valjevo, NM Kraljevo, Zavičajni muzej u Knjaževcu, Galerija Matice srpske u Novom Sadu, Muzej Ras u Novom Pazaru, Pedagoški muzej u Beogradu. Istražene nove stalne postavke posmatrane su sa muzeološke, kulturološke i sociološke tačke gledišta. Pored analize dokumentacije i programskih izveštaja za tri godine unazad, podaci su dobijeni i na osnovu intervjua sa upravnicima, kustosima i kreatorima izložbi. Glavni cilj autorke istraživanja je bio ispitati da li su i koliko nove stalne postavke u našim muzejima koncipirane prema savremenim muzeološkim standardima, koji podrazumevaju i aktivniji i otvoreniji odnos prema posetiocima i celokupnoj zajednici. U sklopu metode ispitivanja, korišćen je instrument intervjua na osnovu unapred strukturisanih pitanja. Ovim istraživačkim projektom autorka je želela ne samo da ukaže na mesto i domet muzeja u Srbiji već i da pokaže da je sasvim primenljiva, moguća i neophodna nova uloga muzeja kod nas uopšte, kako u kulturi tako i društvu.

Praćenje razvoja manifestacije Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10: ima li promena 2017. godine?

U okviru ovog istraživačkog projekta, autori predstavljaju nastavak praćenja razvoja manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“. Naime, urađeni su: pilot-projekat, realizovan 2015. godine, kada je manifestacija prvi put održana, i istraživanje na slučajnom uzorku posetilaca manifestacije 2016. godine. Terenska anketa sprovedena je na regionalno stratifikovanom slučajnom uzorku posetilaca manifestacije u maju 2017. godine (N = 2400, ukupno 46 muzejskih lokacija u 24 grada Srbije). Instrument je obuhvatio iste glavne grupe pitanja kao i 2016. godine, u skladu sa ciljevima istraživanja formulisanim tako da je omogućeno poređenje rezultata iz različitih godina: sociodemografska obeležja, informisanost o manifestaciji, navike posećivanja muzeja. Publikacija je namenjena široj stručnoj publici: prikazani su glavni rezultati (14 grafičkih i 1 tabelarni prikaz) i njihov praktičan značaj za razvoj muzejske publike. Na početku publikacije dat je Sadržaj.

Vodič kroz jugoslovenske muzeje i galerije

Ovaj vodič je sačinjen na osnovu upitnika Turističkog saveza Jugoslavije, a obrada je obavljena u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Prema informacijama iz upitnika dobijeni su podaci koji su navedeni za svaki muzej i galeriju, a koji su dati po abecednom redu mesta u kojima se nalaze. Na kraju ovog pregleda nalazi se Registar ustanova obuhvaćenih ovim vodičem.