Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Kulturna saradnja u okviru Jugoslavije – trajni zahtev i potreba

U ovom izveštaju, Miloš Nemanjić, kao član Komisije za idejno delovanje SK u kulturi, govori o postojanju socio-kulturne osnove za kulturnu saradnju u jugoslovenskom prostoru, a što je usko vezano za programska dokumenta SKJ i SKS. Pominje da je na 13. kongresu SKJ (jun 1986) istaknuto da će se kulturna politika i praksa voditi u pravcu ravnopravnosti i međusobnog prožimanja kultura naroda i narodnosti Jugoslavije, uz negovanje kulturnog bogatstva i raznovrsnosti u zajedništvu. Predmet kritike biće insistiranje na posebnostima i razlikama. Takođe, M. Nemanjić daje osvrt na pojmove koji su i predmet ovog izveštaja (nacionalni kulturni prostori, jugoslovenski kulturni prostor, zajedništvo u kulturi, kulturna saradnja, recepcija kulturnih vrednosti, kulturni život itd.), te na njihov socijalno-kulturni i politički kontekst. U nastavku se ističu aktuelna pitanja međurepubličke, republičko-pokrajinske i međunacionalne saradnje u kulturi i umetničkom stvaralaštvu. To podrazumeva dinamičnu razmenu kulturnih programa, ali i zajednička ostvarenja u oblasti naučnog istraživanja, izdavaštva, pozorišta, filma, likovnog i muzičkog stvaralaštva, u čijoj organizaciji veliku ulogu imaju i zavodi za kulturu Beograda i Zagreba. Govori i o potrebi za kritičkom procenom kulturne saradnje i njenih rezultata, kao i o potrebi za identifikovanjem prepreka plodotvornijoj saradnji.

Nacionalno i jugoslovensko u našoj savremenoj kulturi

U ovom Zborniku radova prikazani su rezultati sa istoimene teorijske tribine, održane 10. oktobra 1989. godine, u organizaciji Centra za marksizam Univerziteta u Beogradu i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka SR Srbije. Učešće u raspravi je uzelo tridesetak naučnih i javnih radnika koji su svojim izlaganjima nastojali da razmotre relaciju nacionalnog i jugoslovenskog u našoj savremenoj kulturi. Pored referata i autorizovanih diskusija iznetih na skupu, objavljeni su prilozi četrnaest autora o jugoslovenskoj kulturi, nacionalnim kulturama, odnosu kulture i masmedijske komunikacije, nacionalnim pismima, pravopisu itd. Cilj izdavanja Zbornika je omogućiti širem krugu naučnih i javnih radnika, pa i najširoj publici uopšte, da se upozna sa stavovima i idejama iznetim na skupu. Cilj je bio i pružiti značajan doprinos aktuelnim raspravama o složenom istorijskom kulturnom procesu susretanja i prožimanja različitih kultura u okvirima zajedničke države. Zbornik radova ima Sadržaj, a na kraju je dat Pregled izdanja Centra za marksizam Univerziteta u Beogradu.