Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Čitaoci narodnih biblioteka Srbije

Miloš Nemanjić se u okviru ove istraživačke studije bavi ispitivanjem čitalačke publike na teritoriji Jugoslavije, a potom i SR Srbije zajedno sa pokrajinama. Daje detaljan opis relevantnih struktura u SR Srbiji, uz diferencijaciju prema pokrajinama. U istraživanje su uključene dve bitne kategorije stanovništva: 1. članovi biblioteka koji pripadaju radnom delu stanovništva i aktivnog stanovništva (oko 2% jednih i 2% drugih je učlanjeno u biblioteke); učenici i studenti, čiji je obuhvat članstvom u narodnim bibliotekama dosta veliki i kreće se oko 45% ukupne navedene populacije. Radi lakšeg sprovođenja empirijskog dela istraživanja, nisu obuhvaćene sve biblioteke, već je izvršen određeni izbor opština (Zaječar, Kruševac, Paraćin, Pirot, Požega, Šabac). M. Nemanjić analizira položaj i stanje narodnih biblioteka u pomenutim opštinama uže Srbije, i to preko upitnika, preko izveštaja i direktnim kontaktom sa zaposlenima. Iznosi statističke podatke o: članstvu, uslugama, nabavci i knjižnim fondovima, finansijskim sredstvima, stručnom kadru… Dalje, istražuje socijalno-demografski aspekt čitalačke publike javnih biblioteka (starosna struktura, obrazovanje i sl.), i to preko sprovedene ankete. Na kraju daje zaključna razmatranja vezana za razvijenost bibliotečkih ustanova sa jedne strane i sastav čitalačke publike narodnih biblioteka Srbije sa druge strane. U okviru studije nalaze se tabelarni prikazi.

Nabavna politika narodnih biblioteka (Kultura – Istraživanje, sv. 6)

Na početku ovog istraživanja, navodi se da nisu postojali uzori u sličnim istraživanjima, niti stručna literatura, te da nije bilo moguće odrediti jasan socio-kulturološki teorijski okvir. Zato se autor oslanja na statističke podatke i bibliotečke izvore, pa i na saopštenja sa savetovanja bibliotekara, što svakako nije dovoljno. Što se tiče metode istraživanja, odabran je metod prikupljanja podataka pomoću upitnika. Analiza koja je usledila pokazala je da ne postoji jedinstvena nabavna politika u okvirima SR Srbije. Nepostojanju jedinstvene nabavne politike najviše doprinosi neujednačenost u pogledu osnovnih uslova u kojima se ta politika realizuje, počev od načina odlučivanja o nabavci, preko povezivanja izdavačke i nabavne politike, pa do sistema informisanja o novim knjigama i načina njihove distribucije. Indikator za sve pomenuto jeste nepostojanje komisija za nabavku knjiga u najvećem broju biblioteka, i to pre svega u bibliotekama u sastavu, kao ni mogućnosti uticaja čitalaca na nabavnu politiku. Autor zaključuje da nabavna politika biblioteka nije usklađena sa potrebama korisnika, a još manje sa nacionalnom (republičkom) kulturnom politikom, te je, stoga, potrebno uvesti određene mere ne bi li se situacija izmenila. Pored Sadržaja, na početku je dat apstrakt na engleskom jeziku, u okviru istraživanja tabelarni prikazi, a u prilogu na kraju istraživanja i upitnik koji je korišćen.

Standardi za narodne biblioteke

U okviru ovog nacrta istraživanja, Leposava Čukić i Ana Ceranić govore o standardima za narodne biblioteke kojima su obuhvaćene sve jedinice podsistema narodnih biblioteka. Sve narodne biblioteke na teritoriji SR Srbije međusobno su povezane i funkcionalno i stručno organizovane u okviru jedinstvenog bibliotečko-informativnog sistema. Autorke ukazuju na pojam narodne biblioteke koji se odnosi na opštinsku narodnu biblioteku i bibliotečke ogranke. Dalje, govore o standardima kojima su regulisana sledeća pitanja iz oblasti bibliotečke delatnosti: funkcije narodnih biblioteka, bibliotečki prostor, bibliotečka oprema, fondovi biblioteka, službe i korišćenje biblioteka, bibliotečki kadar i finansiranje biblioteka. Standardi za narodne biblioteke iskazuju minimalne uslove neophodne za rad i normalno funkcionisanje narodnih biblioteka. Svakih pet do deset godina trebalo bi vršiti reviziju standarda s obzirom na dalju izgradnju jedinstvenog bibliotečko-informativnog sistema, porast društvenog standarda i perspektive razvoja kulture. Na kraju nacrta dat je Sadržaj.

Stanje i problemi rada narodnih biblioteka sa najmlađim korisnicima

Ovde je predstavljen izvod iz studije u okviru koje su istražene kulturne potrebe dece Beograda, i to prvenstveno predškolskog uzrasta. U okviru ovog dela istraživanja, ispitani su programi ustanova kulture i kulturni proizvodi koji se nude deci u Beogradu, njihova dostupnost, kao i problemi rada sa najmlađim korisnicima. Za prikupljanje potrebnih podataka korišćene su različite metode: registrovanje kulturnih proizvoda, sagledavanje izbora programa u ustanovama kulture, upitnici za ustanove kulture i predškolske ustanove, intervjui sa decom, njihovim roditeljima i organizatorima programa, analiza sadržaja. U analizi podataka, odvojena je institucionalno posredovana kulturna ponuda (preko biblioteka, kulturnih centara, pozorišta, predškolskih ustanova i dr.) i kulturna ponuda posredovana sredstvima masovnog komuniciranja. Prema standardima Međunarodne federacije bibliotečkih udruženja, predviđeno je da svaka javna biblioteka ima svoje dečje odeljenje. Važno je da zaposleni u bibliotekama ohrabruju i podstiču korišćenje knjige, da uvode nove oblike rada i sadržaje koji će proširivati postojeća interesovanja dece. S tim u vezi, navedeni su primeri dečjih odeljenja pojedinih beogradskih biblioteka. U Prilogu su dati statistički podaci o sredstvima opštinskih zajednica kulture za rad opštinskih narodnih biblioteka, kao i tabele sa osnovnim pokazateljima njihovog rada.