Prikazan jedan rezultat

Materijalne osnove kulturnog života sela u Srbiji (Dokumentacija, sv. 11)

S obzirom na to da oko 70% ljudi od ukupnog broja stanovništva u Srbiji živi u selima i manjim naseljima, i da su kulturne institucije uglavnom koncentrisane po gradovima, u ovom istraživanju Mirjana Nikolić i Milivoje Ivanišević otvaraju pitanje kako stanovnici manjih naselja mogu da zadovolje svoje kulturne potrebe i koliko su im kulturna dobra dostupna. Lokacija kulturnih i umetničkih ustanova, solidna materijalna osnova za bavljenje kulturnim aktivnostima i sl., osnovni su problemi koje treba razrešiti da bi moglo uopšte da se govori o stepenu ostvarenosti prava na kulturu u seoskim naseljima. U okviru istraživanja pošlo se od statističkih podataka o stanovništvu Srbije, rasprostranjenosti poljoprivrednog tipa opština, nerazvijenim opštinama, sprovedenoj elektrifikaciji, postojanju škola, narodnih i radničkih univerziteta. Izloženi su podaci o razvoju pismenosti, čitalaštva, štampe, radio i TV programa, opremljenosti i aktivnosti domova kulture, zaposlenim kadrovima u njima. Navedene su i statistički obrađene opštine sa najnižim kulturnim standardima. Na početku ovog istraživanja dat je Sadržaj, a u poslednjem delu prikazane su tabele sa statističkim podacima i podacima dobijenim iz upitnika koji je poslat domovima kulture, kao i mape.