Prikazan jedan rezultat

Usmereno obrazovanje i obrazovanje za rad u kulturi (Kultura – Istraživanje, sv. 8)

U ovom istraživačkom projektu, Sonja Liht polazi od nužnosti preobražaja obrazovno-vaspitnog sistema i promeni odnosa društva prema njemu. Naime, polazne osnove usmerenog obrazovanja, da osposobljava za rad i dalje obrazovanje, upućuju na to da škola treba da obrazuje kadrove za kojima postoje realne potrebe u društvenom i privrednom životu zemlje. Te potrebe bi trebalo da proizilaze iz promišljenog naučnog pristupa pitanjima razvoja, i da se iskažu u srednjoročnim i dugoročnim planovima. Važno je da škole tesno sarađuju sa organizacijama udruženog rada i da pripreme mlade za preuzimanje radnih zadataka. Iz tog razloga bi obrazovanje trebalo da bude usmereno, obrazovanje za zanimanje, odnosno specijalizovano. Takođe, S. Liht se bavi preispitivanjem postignutih rezultata u sprovođenju jednog od osnovnih načela na kojem je građena koncepcija usmerenog obrazovanja, po kojem svaka škola treba da bude kulturna institucija i obrnuto. To podrazumeva postojanje povratne sprege između usmerenog obrazovanja i institucija kulture u procesu osposobljavanja mladih za aktivnu stvaralačku ulogu u kulturi. Osnovni cilj istraživanja jeste da se ukaže na probleme i mogućnosti obrazovanja kadrova za delatnost u kulturi u srednjem usmerenom obrazovanju, pa stoga autorka razmatra najosnovnije postavke koncepcije usmerenog obrazovanja i probleme njene praktične primene u SR Srbiji u tom periodu. Istraživanje ima Sadržaj, tabele u prilogu i rezime na engleskom jeziku.