Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Omladina i kultura (Anketa u omladinskim domovima u Beogradu)

U okviru ovog dokumentalističkog istraživanja, navedeni su statistički podaci u beogradskim omladinskim domovima prema opštinama, i to: broj učenika, broj nastavnika, broj članova Saveza komunista, broj članova komisije za kulturu, vrsta i broj članova kulturno-umetničkih i sportskih sekcija itd. Potom su dati opisi organizovanosti ostalih oblika kulturnih i društvenih aktivnosti u domovima, u smislu posete kulturnim ustanovama, odlazaka na ekskurzije, postojanja školskih listova, korišćenja biblioteke, održavanja priredbi, saradnje sa ostalim ustanovama i dr.

Omladinske radne akcije

U istraživanju omladinskih radnih akcija, u okviru kojeg se nalazi nekoliko dokumenata, više autora se bavilo ovom temom i to iz nekoliko uglova. B. Kuzmanović je postavio za cilj da ispita motivaciju za učestvovanjem na radnim akcijama. Preduzeo je anketiranje određenog uzorka akcijaša. Na osnovu dobijenih podataka, taksativno izlaže motive dolaska omladinaca na radne akcije. Zaključuje da su radne akcije multifunkcionalne, a kao najčešći motiv pojavljuje se doživljaj ukupnosti načina života koji se odvija na radnim akcijama. S. Mihailović ispituje na određenom uzorku brigadira njihovo zadovoljstvo samoupravljanjem na ORA. Na osnovu analiziranih podataka, iznosi da su uglavnom zadovoljni postojećim nivoom razvijenosti samoupravnih odnosa, ali da mali broj njih razume samoupravljanje kao jedan od ciljeva organizovanja radnih akcija. Ipak, autor smatra da postoje uslovi za poboljšanje razvijenosti samoupravljanja na radnim akcijama, ali je to potrebno činiti propagandom, boljim informisanjem, kao i idejno-političkim osposobljavanjem brigadira na radnim akcijama. U sledećem dokumentu, grupa autora istražuje različitosti i istovetnosti radnih akcija 1981. godine, takođe na određenom uzorku brigadira. Ispituju njihovo mišljenje, sa namerom da utvrde dalje mogućnosti radnih akcija. Interesuje ih materijalna osnova celokupnog življenja učesnika radnih akcija: u kojoj se meri ostvaruju samoupravni odnosi, kakav je kvalitet međuljudskih odnosa, (ne)uspešnost organizovanja društvenih aktivnosti. Brigadiri su ocenjivali sve ove stavke ponaosob, a rezultati pokazuju da najčešće dominira osrednjost kao ocena, dok najveća motivacija na radnim akcijama postaje zabava, a ne ideologija. U četvrtom dokumentu, S. Mihailović istražuje odnos brigadira prema ORA „Autoput“ kroz ispitivanje efekata koji se iskazuju u novim iskustvima učesnika radne akcije, a koja su od značaja i za društvenu okolinu u kojoj oni žive i rade. Autor smatra da je od velike važnosti ispoljavanje određenih promena u njihovim stavovima i ponašanjima, u međuljudskim odnosima, u kreativnoj afirmaciji njihovih ličnosti, kao i u samoodređivanju i ostvarivanju slobode nakon njihovog povratka sa radne akcije.

Osnovni nalazi empirijskih istraživanja omladine 1976–1981. godine u SR Srbiji; Pregled empirijskih istraživanja omladine 1978–1981. g. u SR Hrvatskoj

U ovom pregledu empirijskih istraživanja omladine u SR Srbiji, Srećko Mihailović evidentira odsustvo teorijskih i istoriografskih radova o omladini. Napominje da tek od 1976. godine počinju sistematska istraživanja o omladini koja obavljaju Savez socijalističke omladine Srbije (SSO Srbije) i Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje. Autor je izvršio klasifikaciju istraživanja prema njihovom sadržaju na ona koja se bave: društveno-ekonomskim položajem omladine; društvenim, političkim i samoupravnim angažovanjem omladine; vrednosnim orijentacijama, interesovanjem mladih; slobodnim vremenom, kulturom mladih; omladinskim radnim akcijama. Izneti su osnovni nalazi ovih istraživanja kroz reinterpretaciju zaključaka istraživanja. Ukazano je i na teškoće oko sprovođenja ovih istraživanja, kao i na činjenicu da nijedno od ovih istraživanje nije finansijski pomogla Zajednica nauke. Treba napomenuti i to da je SSOJ organizovao iste godine naučni skup na temu „Društveni položaj i životne perspektive mlade generacije Jugoslavije“, kao i to da je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka izvršeno istraživanje „Kulturni život radničke omladine“. Dalje, u pregledu empirijskih istraživanja omladine u SR Hrvatskoj, Nenad Fanuko daje nazive istraživanja, imena izdavača, autora i godine publikovanja, uz opšte karakteristike i najvažnije (statističke) rezultate istraživanja. Na kraju su date tabele sa pregledom programa za mlade.

Predstava o svetu, društvu i čoveku u književnim listovima za decu: 1944–1975.

Ružica Rosandić u ovom istraživanju govori o problemima i značaju istraživanja dečje periodike kao društvene delatnosti. Ističe da je književna periodika za decu tesno povezana sa raznim stranama društvenog i kulturnog života, i da je na osnovu nje moguće pratiti razvoj ideje o vaspitanju i međugeneracijskoj razmeni kulture. Koliko god bila raznorodna i nejasno razgraničena, književnu periodiku za decu ponajbolje određuje njena namena, odnosno upućenost na posebnu čitalačku publiku. Na taj način se navedena periodika ne koristi samo kao književna već prvenstveno kao kulturna građa koja otkriva kulturu u onom njenom vidu koji se oblikuje i posreduje kroz odnos odraslih i dece, odnosno društva i dece. Istraživanje nužno zalazi u područje više disciplina: sociologije, antropologije, psihologije, pedagogije, semiologije. Stoga je podeljeno na više poglavlja preko kojih autorka daje prvenstveno uvid u kulturno, društveno, ali i ideološko okruženje deteta, sa pogledom na književnu dečju periodiku od 1846. do 1985. godine, prezentujući pojedine listove i ispitujući dečje likove koji se pojavljuju u periodici. Govori o metodama, modelima i instrumentima istraživanja, kao i o nalazima do koji je došla u empirijskom delu istraživanju, naročito što se tiče osobenosti vrednosnih obrazaca karakterističnih za način pisanja usmeren ka mlađoj deci, i to kroz istorijska razdoblja. Zaključuje da književno stvaralaštvo u dečjoj štampi daje ideologizovanu predstavu deteta, koja se zapaža i u institucionalnim modelima vaspitanja, obrazovanja, stvaralaštva i proizvodnje za decu u vremenu socijalističkog realizma. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a u okviru istraživanja tabele, grafikoni, crteži i slike književnih listova za decu; na kraju su prilozi i spisak literature.