Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Kultura mladih radnika

Autori ove studije bave se sociološkim istraživanjem kulturnog života radničke omladine koja, po njihovom mišljenju, otvara brojna pitanja o položaju i ulozi radničke klase u zasnivanju samoupravnog načina proizvodnje i o budućim perspektivama samoupravnog socijalističkog društva. Takođe, u kulturi radničke omladine pokazuju se svi kontinuiteti i diskontinuiteti socijalističke revolucije. Sistematična istraživanja života (kulture) omladine u jugoslovenskom socijalističkom društvu započeta su krajem 70-ih godina, kada su i formirane posebne omladinske istraživačke organizacije. Ipak, može se smatrati da u jugoslovenskoj zajednici nije postojala jasna društvena orijentacija u istraživanju problema, a pogotovo istraživanja kulturnog života radničke omladine. Data istraživačka studija sadrži tri bloka, a u svakom tematskom bloku kritički su interpretirana relevantna značenja brojnih teorijskih stanovišta i empirijskih pokazatelja. Uvodni, teorijsko-metodološki blok govori o zasnivanju sociologije omladine; drugi govori o kulturi radničke (klase) omladine u istorijskom totalitetu socijalističkog društva, a treći o kulturi svakodnevnog života radničke omladine u smislu zasnivanja samoupravnog načina proizvodnje. U prikazu empirijskih rezultata, autori su nastojali da provere hipoteze o uzročnoj uslovljenosti određenosti osnovnih varijabli o kulturi radničke omladine. Na osnovu sakupljene empirijske građe analiziran je i uticaj različitih socijalnih i kulturnih činilaca i pojava na raznovrsne oblike kulture radničke omladine. Na početku studije dat je Sadržaj, a u okviru studije su brojne tabele. Na kraju studije je priložen upitnik o kulturnom životu radničke omladine.

Razvoj kulture u Srbiji van teritorije SAP za period 1981–1985. (analiza)

Ova istraživačka studija predstavlja sažeti sociološki pregled postojećih društvenih i materijalnih uslova razvoja kulture u Srbiji, jednoj od šest konstitutivnih republika nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, sa ciljem sagledavanja mogućnosti za planiranje u narednom srednjoročnom periodu (1986–1990). U pitanju je analiza koja podrazumeva procenu ostvarenih rezultata svih relevantnih područja planiranja zasnovanu na statističkim i dokumentalističkim podacima, kao i sociološkim istraživanjima pojedinih kulturnih pojava i delatnosti. Istraživanje ima četiri celine. Prvi deo analize posvećen je kulturi svakodnevnog života; drugi deo predstavlja analizu kulturnih delatnosti i receptivnih oblika kulture (izdavačka, filmska, dramska, muzička, muzičko-scenska, likovna i primenjena kultura, delatnost muzeja i galerija), dok su difuzija i recepcija kulture sagledane kroz delatnost radničkih i narodnih univerziteta i domova kulture/centara za kulturu, kao i kroz kulturu zaštite i kulturnu baštinu. Treća celina analize odnosi se na kulturni pluralizam i kulturnu saradnju, i obuhvata razvoj kulture narodnosti koje žive na teritoriji Srbije, kulturu Roma kao etničke grupe, međurepubličku, međupokrajinsku, i međunarodnu kulturnu saradnju. Četvrta celina je posvećena materijalnim osnovama kulture, tj. finansiranju kulture. Na početku istraživanja nalazi se Sadržaj, a u okviru istraživanja su tabelarni prikazi.