Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Funkcija radničkih i narodnih univerziteta i domova kulture u gradskim i prigradskim naseljima Beograda

U ovoj studiji, autori se bave problemom funkcionisanja vrlo specifične vrste organizacija u oblasti kulture kakvi su narodni univerziteti i domovi kulture. Beograd je, razvijajući se, od ranih 50-ih pa sve do poznih 70-ih godina, izgradio veliki broj objekata namenjenih upravo ovim organizacijama. To su u prvoj fazi bili pretežno narodni i radnički univerziteti, a kasnije sve više domovi kulture i centri za kulturu, kao celovite kulturno-obrazovne organizacije. U studiji je, takođe, dat kratak hronološki pregled njihovog nastanka. U zaključku ove studije navodi se da je potrebno da Beograd ima određeni broj specijalnih kulturno-obrazovnih organizacija koje će biti središta raznorodnih kulturnih dešavanja i izvori širokih kulturnih informacija. Polivalentne, multimedijalne organizacije treba da pokrivaju one delove Beograda gde takvih organizacija nema, a posebno treba voditi računa o specifičnim potrebama nekih delova populacije, kao što su deca, omladina i stari. Data je preporuka da se gradsko područje Beograda stratifikuje na podzone, sa tačke gledišta kulturne privilegovanosti, odnosno deprivilegovanosti stanovništva. Tako su beogradske opštine klasifikovane u tri zone: najmanje, male i velike privilegovanosti. U cilju što potpunijeg sagledavanja unutrašnjih odnosa u istraživanim organizacijama, kao i njihovih odnosa sa društvenom sredinom, preimenjen je standardizovani upitik od dve grupe pitanja. Na početku studije dat je Sadržaj, a na kraju je tabelarni pregled po opštinama.

Kulturni život radničke omladine, sv. 1

U ovom istraživačkom projektu, autori su postavili sledeće ciljeve: da ispitaju materijalne uslove za mogućnost kulturnog života radničke omladine; da utvrde realni kulturni nivo radničke omladine i obim njenog učešća u „potrošnji“ kulture; da ustanove sadašnje stanje, kao i potencijalne mogućnosti i društvene koncepcije za kulturni razvoj radničke omladine. Kao osnova za istraživanje poslužila je građa prikupljena anketom na uzorku od skoro 2.000 ispitanika oba pola, od 15 do 25 godina starosti, onih iz završnih razreda škola za kvalifikovane radnike i onih zaposlenih u privredi. U prvom delu istraživanja date su karakteristike posebnih i opštih uslova, odnosno pretpostavki kulturnog života. U drugom delu istraživanja obrađeno je slobodno vreme kao osnovno područje kulturnog života, tj. sadržaj i oblici aktivnosti u slobodnom vremenu. U trećem delu se govori o bitnim determinantama formiranja kulturnih potreba. Nakon toga slede najvažniji rezultati istraživanja sa zaključcima, upitnik za anketu i obrazac za vođenje intervjua. Na početku je dat Sadržaj.

Omladina i kultura (Anketa u omladinskim domovima u Beogradu)

U okviru ovog dokumentalističkog istraživanja, navedeni su statistički podaci u beogradskim omladinskim domovima prema opštinama, i to: broj učenika, broj nastavnika, broj članova Saveza komunista, broj članova komisije za kulturu, vrsta i broj članova kulturno-umetničkih i sportskih sekcija itd. Potom su dati opisi organizovanosti ostalih oblika kulturnih i društvenih aktivnosti u domovima, u smislu posete kulturnim ustanovama, odlazaka na ekskurzije, postojanja školskih listova, korišćenja biblioteke, održavanja priredbi, saradnje sa ostalim ustanovama i dr.