Prikazan jedan rezultat

Program kulturnog razvoja opštine Kladovo 1975–1985. godine, II verzija

Ovaj predlog Programa kulturnog razvoja opštine Kladovo rađen je za dugoročni period (1976–1985). Na samom početku se ističe da su osnovni ciljevi kulturne politike opštine Kladovo demokratizacija i socijalizacija svih oblasti kulture. Naime, cilj je stvoriti takve uslove rada u kojima će kultura biti dostupna svim slojevima stanovništva. Planira se kreiranje novih „žarišta“ kulture u selima, školama, radnim organizacijama. U navedenom periodu, takođe, trebalo bi proširiti i uskladiti aktivnosti Biblioteke, Galerije, Radničkog univerziteta, kao i bolje organizovati muzealsku delatnost, arhivistiku i zaštitu spomenika kulture. Program je u svim segmentima prilagođen Programu kulturnog razvoja SR Srbije. Nakon uvodnog rezimea, u prvom poglavlju su predstavljeni opšti uslovi razvoja kulture, u drugom osnovni programski zadaci kulturnog razvoja opštine Kladovo, a u trećem – programski zadaci pojedinih delatnosti. Na početku ovog radnog materijala je dat Sadržaj, a na kraju tabele.