Prikazan jedan rezultat

Kultura starenja i stari u kulturi: kulturni život i potrebe u trećem dobu

U susret Evropskoj godini aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti (2012) nastalo je istraživanje o kulturnim potrebama, stavovima i aktivnostima građana Srbije u trećem životnom dobu. Imajući u vidu važnost socio-kulturne integracije starijih i ulogu sektora kulture u ostvarivanju koncepta aktivnog starenja, predmet istraživanja bio je kulturni život, položaj i aktivizam starijih osoba u Srbiji. Pod kulturnim životom istraživači su podrazumevali javnu i privatnu kulturnu potrošnju, ali i šire shvaćene kulturne izbore, kao što su edukacije i volontiranje. U ovom istraživanju pod starijom populacijom podrazumevala su se lica od 65 i više godina života, posebno zbog sagledavanja odnosa prema starosti kao radno neaktivnom periodu i dobu odlaska u penziju. Istraživanje je sprovedeno u 25 gradova Srbije na reprezentativnom uzorku od 1430 ispitanika. Ispitanici su podeljeni u tri starosne grupe: od 65 do 74 godine života – „mlađi stari“; od 75 do 84 – „stariji stari“; i od 85 i više godina – „stari stari“. Upitnik za građane u trećem životnom dobu sadržao je ukupno 206 varijabli i podeljen je na tri celine: prvi deo instrumenta koncipiran je kroz standardnu seriju pitanja o socio-demografskim karakteristikama ispitanika; drugi deo je obuhvatao set pitanja o samopercepciji ispitanika o položaju starih i predstavama o starosti a treći deo se odnosio na sociokulturnu participaciju i interesovanja starijih u Srbiji. Pored anketnog istraživanja populacije trećeg doba, studija obuhvata pregled aktivnosti u oblasti kulture udruženja penzionera u gradovima Srbije, kao i istraživanje programske ponude polivalentnih ustanova kulture (kulturnih centara) posebno namenjene starijim građanima. Istraživanje je realizovano uz stručnu podršku prof. dr Anđelke Milić i dr Miloša Nemanjića, koji je napisao predgovor za studiju pod nazivom ,,U horizontu civilizacije produženog životnog veka“. Na kraju studije, umesto zaključka, prikazana je komparacija položaja starijih Srbije sa stanovnicima evropskih zemljama, primeri dobre prakse socio-kulturnog uključivanja starijih i preporuke za pospešivanje aktivne starosti iz ugla kulturnog sektora. U okviru studije nalaze se citati koji dolaze od strane samih ispitanika, kao i tabelarni prikazi i grafikoni iz kojih se mogu čitati podaci. Na početku studije je dat Sadržaj. Publikacija je obogaćena fotografijama Marije Janković koje promovišu koncept aktivnog starenja kroz kulturni angažman.