Prikazan jedan rezultat

Dosije kulture Beograda I, godina 1978.

Dosije kulture Beograda I predstavlja izvor sistematizovanih podataka o stanju u kulturi i razvijenosti kulturnih delatnosti na teritoriji grada 1978. godine. Pored posedovanja stručnih i naučnih podataka, pravljen je sa namerom da pomogne tadašnjim nosiocima kulturne politike u planiranju njihovih kulturnih aktivnosti na objektivnim činjenicama. Takođe, na ovaj način i lokalne sredine su mogle da steknu uvid u sopstvene potencijale, kao i u svoj položaj u odnosu na druge sredine. Od koristi je bio i društveno-političkim organizacijama kulture Beograda u cilju praćenja stanja u ovoj oblasti. Podaci su prikupljani iz četiri izvora: organizacija udruženog rada u kulturi; interesnih zajednica kulture; mesnih zajednica; i organizacija udruženog rada koje udružuju sredstva za kulturne programe sa interesnim zajednicama kulture. Dosije kulture Beograda I ima: Sadržaj, Objašnjenje nastanka ove studije, Adresar ustanova kulture grada, sa tabelarnim prikazima sakupljenih podataka prema određenim grupacijama, i to u okviru: muzeja, arhiva, zavoda za zaštitu, galerija, pozorišta, biblioteka, polivalentnih centara. Sastoji se iz tri dela: Ustanove kulture koje zadovoljavaju zajedničke potrebe i interese u Gradu i Republici; Kultura u beogradskim opštinama; Kultura u mesnim zajednicama.