Prikazan jedan rezultat

Kulturna ponuda namenjena deci Beograda (Kultura – Istraživanje, sv. 7)

Namera autora ovog istraživanja je bila da se ukaže na povezanost kulturnih i socijalnih činilaca i psihičkog razvoja deteta. Naime, dugoročne posledice delovanja socio-kulturnih činilaca razvoja mogu da se ispolje i kao negativni aspekti lišavanja, ali i kao pozitivni aspekti podsticanja njihovog psihološkog razvoja. Budući da se ovo istraživanje bavi prvenstveno predškolskom decom, naglašene su one osobenosti razvoja u ranom detinjstvu koje se smatraju posebno značajnim za ocenu primerenosti kulturne ponude za decu tog uzrasta, posebno kroz igru. Zadatak je bio da se ispita koji se sve programi ustanova kulture i kulturni proizvodi nude beogradskoj deci, pre svega onoj predškolskog uzrasta, u kojoj meri je ta kulturna ponuda primerena razvojno-psihološkim osobenostima dece, kao i koliko im je dostupna. Zato je u ovom istraživanju analizirana institucionalno posredovana ponuda posebno biblioteka, kulturnih centara, kulturno-umetničkih društava, pozorišta, muzeja, kao i predškolskih ustanova. U sledećem segmentu je data analiza kulturne ponude posredovane kroz sredstva masovnog komuniciranja ili preko trgovačke mreže (radio, televizija, ploče, kasete, časopisi, igračke). Do rezultata se došlo anketiranjem, kao i kroz pregled rada institucija po opštinama, što je prvenstveno pokazalo neravnomernu raspoređenost kulturne ponude. Pored Sadržaja, ovaj istraživački projekat uključuje i Priloge sa statističkim podacima osnovne kulturne ponude institucija po opštinama, kao i one posredovane preko sredstava mas. komunikacije. Na kraju je dat siže istraživanja na engleskom jeziku.