Prikazani svi od ukupno 9 rezultata

Istraživanje u funkciji razvoja manifestacije: Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10

Nakon pilot-projekta sprovedenog 2015. godine, autori su ovo istraživanje projektovali sa ciljem kontinuiranog praćenja razvoja manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“. Na slučajnom uzorku posetilaca muzeja tokom trajanja manifestacije, u maju 2016. godine (N = 2472, ukupno 47 muzejskih lokacija u 28 gradova Srbije), sprovedena je terenska anketa sa specifičnim ciljevima: utvrđivanje demografske strukture posetilaca, ispitivanje informisanosti o manifestaciji, merenje efekata manifestacije na opažanje muzeja, ispitivanje navika posećivanja i stavova o muzejima. Pored terenske ankete posetilaca, realizovana je i elektronska anketa kustosa (prigodan uzorak, 51 predstavnik muzeja i 4 predstavnika kulturnih centara, arhiva i zavoda za zaštitu spomenika kulture). Ova publikacija je namenjena široj stručnoj publici: prikazani su glavni rezultati (34 grafikona) i njihov praktičan značaj za razvoj muzejske publike. Na početku publikacije dat je Sadržaj.

Istraživanje u funkciji razvoja manifestacije: Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10

Nakon pilot-projekta sprovedenog 2015. godine, autori su ovo istraživanje projektovali sa ciljem kontinuiranog praćenja razvoja manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“. Na slučajnom uzorku posetilaca muzeja tokom trajanja manifestacije, u maju 2016. godine (N = 2472, ukupno 47 muzejskih lokacija u 28 gradova Srbije), sprovedena je terenska anketa sa specifičnim ciljevima: utvrđivanje demografske strukture posetilaca, ispitivanje informisanosti o manifestaciji, merenje efekata manifestacije na opažanje muzeja, ispitivanje navika posećivanja i stavova o muzejima. Pored terenske ankete posetilaca, realizovana je i elektronska anketa kustosa (prigodan uzorak, 51 predstavnik muzeja i 4 predstavnika kulturnih centara, arhiva i zavoda za zaštitu spomenika kulture). Ova publikacija je namenjena široj stručnoj publici: prikazani su glavni rezultati (34 grafikona) i njihov praktičan značaj za razvoj muzejske publike. Na početku publikacije dat je Sadržaj.

Kulturne potrebe i navike građana Srbije

Ova studija je rezultat anketnog istraživačkog projekta koji se oslanja na prethodno istraživanje Zavoda na temu kulturne participacije, iz 2010. godine, a koje je rađeno komparativno u odnosu na istraživanje iz 2005. godine. Projekat je nastao u partnerstvu Srbije, odnosno Ministarstva kulture i informisanja, i Uneska, a u okviru „Indikatora uticaja kulture na razvoj“ (UNESCO Culture for Development Indisators). Opšti cilj autorki istraživanja je opis trenutnog kulturnog ponašanja i potreba građana Srbije. Terenski rad je sproveden krajem 2015. godine, na nacionalnom uzorku od 1.565 ispitanika. Kulturne potrebe i navike dovedene su u vezu sa sociodemografskim karakteristikama, što je ukazalo na razlike u praksama između različitih grupa u uzorku. Sagledani su i razlozi zbog čega građani, kako opšte populacije tako i specifičnih grupa, ne posećuju češće programe iz kulture, a što može poslužiti kao smernica za osmišljavanje aktivnosti za privlačenje publike. Predmet istraživanja je kulturna participacija građana koja obuhvata dve vrste aktivnosti: kulturnu potrošnju (poseta kulturnim institucijama i kulturnim događajima; recepcija umetničkih i kulturnih sadržaja kod kuće); i kulturnu proizvodnju (bavljenje umetnošću, amaterski ili profesionalno). Na osnovu afiniteta građana prema određenim kulturnim programima i učestalosti poseta kulturnim programima, autorke su publiku podelile u četiri grupe: aktivnu publiku, pasivnu publiku, prinudnu publiku i nepubliku. Ova podela određena je za svaki tip ustanova kulture. U publikaciji su dati ključni nalazi i preporuke za unapređenje kulturne politike. U okviru publikacije nalaze se tabelarni prikazi i grafikoni iz kojih se mogu sagledati podaci o kulturnoj participaciji. Na početku je dat Sadržaj.

Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije

Ova studija je rezultat saradnje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, a koji su, tokom 2018. godine, partnerski sproveli istraživanje na temu modela lokalnih kulturnih politika u 15 gradova Srbije i o mogućnostima njihovog unapređenja. Naručilac ovog istraživanja bilo je Ministarstvo kulture i informisanja, a projekat je na konkursu Republičkog sekretarijata za javne politike izabran za podršku u okviru PERFORM projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, koji sprovode Helvetas i Univerzitet u Friburgu. Cilj autora istraživanja bilo je analiziranje sistema kulture na lokalnom nivou – od lokalne kulturne politike do kulturne ponude gradova u Srbiji. Shodno tome, sagledana je organizacija i funkcionisanje lokalnih odeljenja zaduženih za oblast kulture, ustanova kulture u segmentu participacije i prezentacije programa, kao i učešće svih zainteresovanih pojedinaca i aktera u lokalnoj kulturnoj politici. Time se stekao uvid u dimenziju participativnosti i demokratizacije kulture na lokalnom nivou. Empirijsko istraživanje obuhvatilo je 15 lokalnih samouprava koje imaju najveći broj stanovnika, odnosno najrazvijeniju kulturnu infrastrukturu, uz poštovanje regionalne zastupljenosti gradova u uzorku (Kragujevac, Kruševac, Užice, Kraljevo, Čačak, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Sombor, Leskovac, Vranje, Smederevo, Niš i Zaječar). Metodologija je podrazumevala prikupljanje kvantitativnih podataka preko upitnika od gradskih uprava i javnih ustanova kulture, i realizaciju fokus grupa sa predstavnicima ustanova i udruženja u kulturi – radi sagledavanja stanja i analize izazova u oblasti kulture u lokalnim zajednicama. U studiji su za svaki od gradova dati tabelarni prikazi i grafikoni. Na početku studije je dat Sadržaj.

Noć muzeja kao kulturološki i društveni fenomen u Srbiji

U okviru ovog istraživačkog projekta, Dragana Martinović i Biljana Jokić daju prikaz karakteristika i razvoja kulturne i društvene manifestacije „Noć muzeja“, procenu korisnosti „Noći muzeja“ za unapređenje muzejske delatnosti, kao i rezultate ankete sprovedene među posetiocima ove manifestacije 2012. godine. Autorke iznose integralni prikaz glavnih problema u funkcionisanju muzeja u odnosu na jednodnevnu manifestaciju. Prezentuju i moguća rešenja koja podrazumevaju određene promene u organizaciji i produkciji jedne ovakve manifestacije. Publikacija obuhvata tabelarne i grafičke prikaze rezultata istraživanja. Na početku je dat Sadržaj.

Posetioci beogradskih jesenjih manifestacija i festivala

Autori ovog istraživačkog projekta, Biljana Jokić i Slobodan Mrđa, postavili su za cilj istraživanja ispitivanje ko su posetioci urbanih beogradskih festivala: njihova demografska obeležja, kulturne navike u slobodno vreme i motivacija za posećivanje festivala. Uzorak (N = 2.916) je obuhvatio posetioce pet festivala iz različitih oblasti kulture i umetnosti: BEMUS, BITEF, Festival autorskog filma, Beogradski sajam knjiga, Oktobarski salon. U ovoj publikaciji predstavljeni su glavni nalazi (ukupno 21 tabela). Na početku je dat Sadržaj.

Posetioci beogradskih jesenjih manifestacija i festivala

Autori ovog istraživačkog projekta, Biljana Jokić i Slobodan Mrđa, postavili su za cilj istraživanja ispitivanje ko su posetioci urbanih beogradskih festivala: njihova demografska obeležja, kulturne navike u slobodno vreme i motivacija za posećivanje festivala. Uzorak (N = 2.916) je obuhvatio posetioce pet festivala iz različitih oblasti kulture i umetnosti: BEMUS, BITEF, Festival autorskog filma, Beogradski sajam knjiga, Oktobarski salon. U ovoj publikaciji predstavljeni su glavni nalazi (ukupno 21 tabela). Na početku je dat Sadržaj.

Praćenje razvoja manifestacije Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10: ima li promena 2017. godine?

U okviru ovog istraživačkog projekta, autori predstavljaju nastavak praćenja razvoja manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“. Naime, urađeni su: pilot-projekat, realizovan 2015. godine, kada je manifestacija prvi put održana, i istraživanje na slučajnom uzorku posetilaca manifestacije 2016. godine. Terenska anketa sprovedena je na regionalno stratifikovanom slučajnom uzorku posetilaca manifestacije u maju 2017. godine (N = 2400, ukupno 46 muzejskih lokacija u 24 grada Srbije). Instrument je obuhvatio iste glavne grupe pitanja kao i 2016. godine, u skladu sa ciljevima istraživanja formulisanim tako da je omogućeno poređenje rezultata iz različitih godina: sociodemografska obeležja, informisanost o manifestaciji, navike posećivanja muzeja. Publikacija je namenjena široj stručnoj publici: prikazani su glavni rezultati (14 grafičkih i 1 tabelarni prikaz) i njihov praktičan značaj za razvoj muzejske publike. Na početku publikacije dat je Sadržaj.

Programska i poslovna politika galerija i izlagačkih prostora u Srbiji – analiza rezultata istraživanja

„Programska i poslovna politika galerija i izlagačkih prostora u Srbiji – analiza rezultata istraživanja“ predstavlja završnu fazu višegodišnjeg istraživačkog projekta u kojem je učestvovalo troje autora: Dimitrije Tadić, Nina Mihaljinac i Dragana Martinović. Cilj je bio osvestiti probleme u funkcionisanju izlagačkog sistema u Srbiji, podstaći dijalog zainteresovanih aktera i preuzeti korake ka rešavanju prepoznatih problema. Takođe, želja je da ovaj istraživački projekat doprinese otvaranju šireg polja za konstruktivne debate i delovanje u okviru izlagačkog sistema i scene savremenih vizuelnih umetnosti u Srbiji. U okviru završne faze istraživanja, Dragana Martinović daje kvalitativnu i kvantitativnu analizu podataka dobijenih zahvaljujući distribuciji složenog upitnika galerijama i izlagačkim prostorima u Srbiji. Postavljena pitanja se odnose na trogodišnji period rada izlagačkih prostora i galerija (2010–2012), a s obzirom na njihov veliki broj, struktura upitnika prema tematskim celinama osmišljena je tako da olakša njegovo popunjavanje. Na osnovu analiziranih rezultata, može da se stekne uvid u savremene procese i promene na polju vizuelnih umetnosti i izlagačke prakse u Srbiji. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a u okviru istraživanja su prikazi rezultata kroz grafikone.