Prikazan jedan rezultat

Kulturni život omladine – kratak pregled sa predlogom mera –

U ovom elaboratu, autori polaze od stava da je kulturni život omladine deo društvenog života mlade generacije koji se ispoljava kroz različite mogućnosti: školovanja, uključivanja u radni proces, učešća u samoupravnom sistemu, stvaranja i korišćenja kulturnih vrednosti. Prave razliku između dva dela omladine – onog koji se priprema za radne uloge i onog koji je već uključen u radni proces. Zatim, prave razliku između seoske i gradske omladine, između srednjoškolske i studentske, ali i između različitih delova omladine uključene u radni proces, pre svega između radničke omladine i druge radno aktivne omladine. Postoje znatne razlike u pogledu materijalnih i drugih objektivnih uslova kulturnog ispoljavanja u posebnim omladinskim grupama. Uslove za unapređenje kulturnog života omladine možemo da podelimo u dve velike grupe: opšte i posebne. Posebni uslovi za razvijanje kulturnog života omladine proizilaze iz položaja same kultura i iz društvenog položaja različitih delova omladine, a koji su nepovoljniji kod mladih na selu i kod radničke omladine (niži lični dohoci, lošiji stambeni uslovi, udaljenost mesta rada). Opšti uslovi obuhvataju sve veće izjednačavanje pripadnika mlade generacije u izboru škole, a samim tim i budućeg zanimanja, sve ujednačenije uslove školovanja, razvijanje aktivne stvaralačke ličnosti, razvijanje samoupravljanja u kome će i mlada generacija imati aktivni ulogu, nestajanje velikih razlika između pojedinih lokalnih sredina u kojima omladina živi, uči i radi. Stoga, u okviru ove studije, autori predlažu određene mere za razvijanje boljih uslova kulturnog života svih tipova omladine.