Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Festival kulture mladih SR Srbije u Knjaževcu (Analiza dosadašnjeg razvoja sa pregledom programskog koncepta)

U ovom istraživačkom projektu, Branimir Stojković govori o rađanju ideje o festivalima mladih još u ranim pedesetim godinama, i to u manjim mestima Srbije. U slučaju Knjaževca, ideja se pokazala plodnom i evoluirala je do manifestacije republičkog i jugoslovenskog karaktera, pod nazivom Festival mladih Srbije (1974). Da bi se konkretnije uočile razvojno-funkcionalne mogućnosti Festivala mladih Srbije, autor se bavio istraživanjem kulturnog i društveno-ekonomskog konteksta Festivala, odnosno njegovim osnivanjem, organizacijom, programima, učesnicima, publikom, načinom selekcije programa, žiriranjem, kao i finansijskim izvorima. Takođe, dao je analizu odnosa lokalne i šire sredine prema ovoj kulturnoj manifestaciji, i odnosa knjaževačkog festivala prema drugim omladinskim (kulturnim) manifestacijama. Ciljevi su teorijski i empirijski, vezani za saznavanje da li uopšte postoji jedinstvena kultura mladih, ali i za formulisanje predloga o mogućem razvoju ovog festivala. Istraživanje na početku ima Sadržaj, a na kraju dodatak u vidu dokumentacije – Samoupravni sporazum o Festivalu kulture mladih i Statut Festivala kulture mladih Srbije.

Između klase i generacije: o kulturnom identitetu radničke omladine

U svom istraživanju, Branimir Stojković govori o tome da je radnička omladina društvena grupa koja u suštini ima dvostruki identitet, jer je deo radničke klase ali i omladinske populacije. Ističe, uz navedene razloge, da je njeno pripadanje radničkoj klasi od mnogo većeg značaja za njen kulturni identitet od pripadnosti omladinskoj populaciji. Naime, omladina je tranzitna društvena kategorija, što u punoj meri važi za srednjoškolsku i studentsku omladinu. Da bi bilo uopšte moguće govoriti o nekoj specifičnoj kulturi radničke omladine neophodno je najpre identifikovati, tj. utvrditi postojanje posebne tzv. roditeljske kulture, odnosno radničke kulture koja ima neke bitne odlike koje je čine različitom od kulture klasno slojnih formacija u društvu. U istraživanju, autor se bavi identifikacijom smisaono nekonzistentne celine koja bi se mogla poistovetiti sa kulturom naše radničke klase. Identifikuje njene osnovne odlike i u kojoj meri se ona, i kojim svojim odlikama, razlikuje od kulture drugih društvenih grupacije u društvu SFRJ. Dat je osvrt na stepen industrijskog razvoja zemlje jer izvesno je da bez razvijene industrije nema ni razvijene radničke klase. Na kraju istraživanja nalazi se spisak literature.

Kultura mladih radnika

Autori ove studije bave se sociološkim istraživanjem kulturnog života radničke omladine koja, po njihovom mišljenju, otvara brojna pitanja o položaju i ulozi radničke klase u zasnivanju samoupravnog načina proizvodnje i o budućim perspektivama samoupravnog socijalističkog društva. Takođe, u kulturi radničke omladine pokazuju se svi kontinuiteti i diskontinuiteti socijalističke revolucije. Sistematična istraživanja života (kulture) omladine u jugoslovenskom socijalističkom društvu započeta su krajem 70-ih godina, kada su i formirane posebne omladinske istraživačke organizacije. Ipak, može se smatrati da u jugoslovenskoj zajednici nije postojala jasna društvena orijentacija u istraživanju problema, a pogotovo istraživanja kulturnog života radničke omladine. Data istraživačka studija sadrži tri bloka, a u svakom tematskom bloku kritički su interpretirana relevantna značenja brojnih teorijskih stanovišta i empirijskih pokazatelja. Uvodni, teorijsko-metodološki blok govori o zasnivanju sociologije omladine; drugi govori o kulturi radničke (klase) omladine u istorijskom totalitetu socijalističkog društva, a treći o kulturi svakodnevnog života radničke omladine u smislu zasnivanja samoupravnog načina proizvodnje. U prikazu empirijskih rezultata, autori su nastojali da provere hipoteze o uzročnoj uslovljenosti određenosti osnovnih varijabli o kulturi radničke omladine. Na osnovu sakupljene empirijske građe analiziran je i uticaj različitih socijalnih i kulturnih činilaca i pojava na raznovrsne oblike kulture radničke omladine. Na početku studije dat je Sadržaj, a u okviru studije su brojne tabele. Na kraju studije je priložen upitnik o kulturnom životu radničke omladine.

Kulturni život radničke omladine, sv. 1

U ovom istraživačkom projektu, autori su postavili sledeće ciljeve: da ispitaju materijalne uslove za mogućnost kulturnog života radničke omladine; da utvrde realni kulturni nivo radničke omladine i obim njenog učešća u „potrošnji“ kulture; da ustanove sadašnje stanje, kao i potencijalne mogućnosti i društvene koncepcije za kulturni razvoj radničke omladine. Kao osnova za istraživanje poslužila je građa prikupljena anketom na uzorku od skoro 2.000 ispitanika oba pola, od 15 do 25 godina starosti, onih iz završnih razreda škola za kvalifikovane radnike i onih zaposlenih u privredi. U prvom delu istraživanja date su karakteristike posebnih i opštih uslova, odnosno pretpostavki kulturnog života. U drugom delu istraživanja obrađeno je slobodno vreme kao osnovno područje kulturnog života, tj. sadržaj i oblici aktivnosti u slobodnom vremenu. U trećem delu se govori o bitnim determinantama formiranja kulturnih potreba. Nakon toga slede najvažniji rezultati istraživanja sa zaključcima, upitnik za anketu i obrazac za vođenje intervjua. Na početku je dat Sadržaj.