Prikazan jedan rezultat

Kultura u radnim organizacijama materijalne proizvodnje Beograda

U ovoj istraživačkoj studiji, Branimir Stojković ističe da je razvoj kulture u radnim organizacijama materijalne proizvodnje u jugoslovenskom društvu postao aktuelan sa njegovim opredeljenjem za izgradnju samoupravnog društveno-ekonomskog sistema. Ono što je doprinelo razvoju kulture u radnim organizacijama materijalne proizvodnje bila je ustavna reforma, usvajanje Zakona o udruženom radu i samoupravnom interesnom organizovanju kulture. Ovim istraživanjem, autor želi da pokaže u kojoj je meri kultura u određenim radnim organizacijama počela da ostvaruje normativne odredbe o kulturi – kao sastavni deo njihove, ali i ukupne društvene (samoupravne) prakse. Kroz istraživanje je predstavljeno koliko su organizacije udruženog rada u materijalnoj proizvodnji postale aktivni nosioci društvenih ciljeva politike razvoja kulture. Kao indikatori za istraživanje razvijenosti kulture u radnim organizacijama korišćeno je šest oblasti kulturnih aktivnosti: širenje interesovanja za knjigu, kultura rada, kulturno estetsko obrazovanje, korišćenje kulturnih dobara, razvijanje likovnog stvaralaštva i amaterizam u radnim organizacijama. U prvom delu istraživanja, autor govori o materijalnom činiocu razvoja kulture u organizacijama udruženog rada; zatim govori o kulturno-umetničkom amaterizmu, saradnji sa kulturnim ustanovama, o kulturnim programima i bibliotekama u radnim organizacijama materijalne proizvodnje, organizatorima kulturnog života i o planiranju razvoja kulture. U okviru Priloga, dat je spisak radnih organizacija obuhvaćenih istraživanjem, potom tabele, a na kraju Upitnik o kulturnim interesovanjima i potrebama radnika u beogradskim radnim organizacijama.