Prikazan jedan rezultat

Regionalne razvojne agencije i kulturi razvoj u Srbiji – rezultati istraživanja

Istraživanje Uloga regionalnih razvojnih agencija u kulturnom razvoju u Srbiji nastojalo je da ispita povezanost dve oblasti javnih praktičnih politika – politiku regionalnog razvoja i kulturnu politiku, sagledavanjem aktivnosti regionalnih razvojnih agencija, kao jednih od institucionalnih nosilaca regionalnog razvoja u Srbiji, i njihovog odnosa sa ustanovama kulture iz javnog sektora i donosiocima odluka na lokalnom nivou. Konkretnije, da istraži ulogu regionalnih razvojnih agencija u korišćenju domaćih i međunarodnih fondova u korist i za potrebe kulture, kao i potencijal agencija da podrže tranziciju javnog sektora u kulturi. Istraživanje se temeljilo na aktuelnosti pitanja regionalnog razvoja kao jednog od izazova u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a zatim i novoj paradigmi razvoja zasnovanog na lokalnim, endogenim resursima i značaju kulturnih, prirodnih, društvenih predispozicija lokalnih zajednica. Istovremeno, rukovodilo se trendovima savremenih demokratski orijentisanih kulturnih politika.
Rezultati istraživanja su pokazali da regionalne razvojne agencije pružaju obuku u domenu menadžmenta čiji su polaznici, sporadično, predstavnici ustanova kulture, i da na posredan i neposredan način učestvuju u pripremi i realizaciji projekata koji se tiču kulture u užem i širem smislu njenog značenja. Na osnovu toga je zaključeno da regionalne razvojne agencije predstavljaju potencijal za primenu strategija savremenih kulturnih politika, uključujući i edukaciju aktera u kulturi, koja se vidi kao jedan od ključnih preduslova neophodne transformacije kulturnog sistema u skladu sa demokratskim principima. Aktivnijim i planskim korišćenjem njihovih resursa i usluga, pružile bi doprinos kulturnoj politici i dobile adekvatnu ulogu u kulturnom razvoju. Na osnovu nalaza istraživanja, predložene su preporuke ka: regionalnim razvojnim agencijama, Ministarstvu kulture i informisanja, jedinicama lokalnih samouprava i ustanovama kulture.