Prikazan jedan rezultat

Regionalna organizacija ustanova kulture u SR Srbiji (van SAP)

U ovom istraživačkom projektu, Trivo Inđić i Sonja Liht se bave analizom regionalnog i subregionalnog rasporeda ustanova kulture na teritoriji SR Srbije bez autonomnih pokrajina. Osnovno polazište je da regionalizacija predstavlja aktivan činilac kreiranja kulturne politike kojom se posreduje između posebnih i specifičnih kulturnih subjekata i interesa društva u celini. Razvoj regionalnog kulturnog identiteta jeste sastavni deo politike demokratizacije i decentralizacije kulture, tj. širenja mogućnosti za učešće što većeg broja građana u kulturnom životu, za što veću dostupnost kulturnih institucija najširim slojevima stanovništva i novim publikama. Regionalna dimenzija razvoja kulture ne može da se odvoji od postojećih upravnih, institucionalnih, zakonodavnih, fiskalnih i drugih shema koje daju kompleksnu sliku o regionima i u okviru kojih se odvija kulturna politika, naročita ona u sistemu SIZ-ova kulture. Analizirajući situaciju u pojedinih kulturnim delatnostima, autori su ukazali na nedostatak teritorijalnog rasporeda ovih ustanova kulture, kao i na probleme koji iz toga proističu, i to u domenu finansiranja, kadrovske politike, odlučivanja, tehničkog osavremenjivanja, stručne organizacije rada. Ukazuje se na nejedinstvenost mreže ustanova kulture na teritoriji uže Srbije, na dominaciju lokalizma u pogledu nadležnosti i programa, kao i na veliku nepokrivenost adekvatnom kulturnom infrastrukturom. U odnosu na analizu postojeće situacije, predložena su i rešenja problema, u smislu regionalne transformacije postojećeg regionalnog rasporeda ustanova kulture. Predloženo je nekoliko mera, a ukazano je i na potrebu preispitivanja ciljeva i instrumenata regionalne politike kulturnog razvoja. Na početku istraživanja dat je Sadržaj.